Naslov operacije: Prva pametna podeželska učilnica v Sloveniji
Akronim: Prva pametna podeželska učilnica v Sloveniji

Prijavitelj operacije: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Partnerji operacije: KLS Ljubno d.o.o., OŠ Ljubno ob Savinji, Občina Ljubno, Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS

Obdobje izvajanja: oktober 2020 – september 2022

Vrednost operacije: 173.066,38 EUR z DDV
Celotna vrednost: 154. 731,94 EUR brez DDV
Sredstva ESRR: 123.785,55 EUR
Lastna sredstva: 49.280,83 EUR

Opis:

Operacija bo odgovorila na razvojne izzive, kot so visoka rast brezposelnosti in pomanjkanje delovnih mest. Pametna učilnica bo okolju dvignila stopnjo inovativnosti že v učno najbolj dojemljivih letih in s tem izboljšala podporno okolje za izobraževanje in razvoj. Najmanj 800 mladih bo pridobilo nove poklicne kompetence s področja uporabe sodobne tehnologije, turizma in ohranjanja narave.
Operacija bo izboljšala infrastrukturno opremljenost, potrebno za osnovno izobraževanje mladih in jim s tem omogočila atraktivno pridobivanje znanj, tudi za poklice prihodnosti, ki omogočajo delo od doma in s tem pripomorejo k manjšemu izseljevanju mladih iz demografsko ogroženih posameznih območij. Operacija zagotavlja trajnost in bo najmanj 5 let pozitivno vplivala na izobraževanje mladih in razvoj turizma v SAŠA regiji.

CILJI:

  • Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območjih LAS.
  • Povečanje zaposljivosti in podjetnosti mladih.
  • Večja vključenost mladih (najmanj 800), žensk (najmanj 400) in drugih ranljivih ciljnih skupin (najmanj 40).
  • 1 nova zaposlitev turističnega strokovnjaka, ki bo skrbel za trženje pametne učilnice in turizma v SAŠA regiji.
  • Spodbujanje varstva okolja in ohranjanja narave (usposobljenih bo 800 mladih ambasadorjev turizma in varovanja okolja).
  • Razvoj osnovnih storitev na podeželju (obnova in posodobitev osnovne izobraževalne infrastrukture v OŠ Ljubno).

REZULTATI:

  • Zagotavljanje pogojev za nova delovna mesta (ustvarjeno 1 novo trajno delovno mesto, 800 mladih bo pridobilo poklicne kompetence s področja uporabe sodobne tehnologije, turizma in ohranjanja narave).
  • Povečanje socialne vključenosti s spodbujanjem inovativnih partnerstev (novo nastalo inovativno lokalno oz. regionalno partnerstvo 16 deležnikov, bo z manjšimi vlaganji v prenovo prostorov zagotovilo vlaganje v človeške potenciale in inovativnost prebivalcev).
  • Varovanje okolja (800 mladih Ambasadorjev turizma in varovanja okolja).
  • Večja vključenost ranljivih skupin (800 mladih, od tega 400 žensk in 40 otrok s posebnimi potrebami).