LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline je skupaj z vodilnim partnerjem, Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma, pripravil Strategijo lokalnega razvoja za LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline za programsko obdobje 2014-2020 za izvajanje instrumenta CLLD.

Na delavnicah partnerjev LAS so bile izpostavljene potrebe po boljšem sodelovanju in vzpostavitvi sistemske rešitve območja na področjih prehranske samooskrbe, predelave lesa in turizma. Partnerstvo se je tudi zavezalo k prizadevanju za ustvarjanje novih delovnih mest, kar je postavilo kot prvo, najpomembnejše tematsko področje ukrepanja. Kot najranljivejša ciljna skupina so bili izpostavljeni mladi brezposelni, katerim bo namenjena pozornost pri uresničevanju strategije lokalnega razvoja. Po pomembnosti sta naslednji dve tematski področji ukrepanja ˝varstvo okolja in ohranjanje narave˝ ter ˝večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin˝.  Kot pomembno je bilo opredeljeno tudi področje ˝razvoja osnovnih storitev˝.

Dne 11.4.2018 je bila potrjena 1. sprememba Strategije lokalnega razvoja, ki je objavljena v nadaljevanju.


 

Strategijo lokalnega razvoja LAS ZSŠD in ostale dokumente potrebne za delovanje LAS najdete spodaj:

Strategija lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov in o izboru operacij za izvajanje SLR LAS ZSŠD

Poslovnik o delu ocenjevalne komisije

Poslovnik o delu skupščine LAS ZSŠD

Poslovnik o delu upravnega in nadzornega odbora