logotipi-novice

Za aktivnejši jutri

 • torek, 21 februarja, 2023

Naziv aktivnosti: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, operacija Za aktivnejši jutri

Cilji:

 • Povečati dostopnost rekreacijskih površin in kulturnih aktivnosti
 • Povečati turistično ponudbo preko prenove razstave in vzpostavitve novega turističnega programa
 • Izboljšati kakovost vode v Velenjskem jezeru in ustvariti nov bivalno okolje
 • Dvigniti ozaveščenost lokalnega prebivalstva

Prispevek k doseganju ciljev SLR:

 • Prispevek k cilju Izboljšanje pogojev za življenje v lokalnem okolju,
 • Prispevek k cilju Ohraniti doseženo stopnjo varstva okolja in izboljšati trajnostno rabo naravnih virov

Pričakovani rezultati:

 • Večja dostopnost rekreacijskih površin,
 • Varne in medgeneracijsko dostopne rekreacijske površine,
 • Izboljšanje stanja kakovosti vode v Velenjskem jezeru,
 • Izboljšanje ozaveščenosti prebivalstva o pomenu ohranjanja narave,
 • Širjenje turistične ponudbe,
 • Izboljšana kakovost življenja prebivalcev območja LAS ZSŠD

Opis:

Operacija ˝Za aktivnejši jutri˝ zasleduje tematska področja instrumenta CLLD in sicer Razvoj osnovnih storitev ter Varstvo okolja in ohranjanje narave. Izvajala se bo na celotnem območju LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline. S predvidenimi investicijami bomo prispevali k enakomernejšemu razvoju območja.

Glavni cilj operacije je izboljšati kvaliteto življenja lokalnega prebivalstva, razširiti turistično ponudbo in ohraniti oziroma izboljšati stanje okolja in narave. Zadani cilj bo dosežen preko infrastrukturnih in okoljskih investicij, ter nakupa opreme oziroma prenove razstave. V občini Solčava bo Center Rinka prenovil razstavo, ki bo prikazala naravno in kulturno okolje Zgornje Savinjske doline, ter preusmerila turista v majhne kotičke le-te. Obenem bo nastal nov turistični program, ki bo omogočil širitev turistične ponudbe. V občini Luče bodo z nakupom stolov širili kulturno dejavnost in pridobili možnost organizacije večjih kulturnih prireditev. Občine Ljubno, Šmartno ob Paki in Šoštanj bodo vzpostavile nove rekreacijske površine, in sicer zunanji vadbeni park, zunanjo plezalno steno in otroško igrišče. Občine Gornji Grad, Nazarje in Rečica ob Savinji pa bodo obnovile oziroma posodobile obstoječo infrastrukturo, in sicer preko preplastitve športnih igrišč in vgradnjo čistilne naprave. Občina Mozirje bo za potrebe izvajanja društvenih dejavnosti uredila sanitarije v bivši podružnični šoli Lepa Njiva, kar bo popestrilo izvajanje dogodkov v lokalni skupnosti.

Z vidika varovanja okolja, ter tudi širitve turistične ponudbe bo Mestna občina Velenje postavila dva ekoremediacijska otoka, ki bosta rešila problem prekomerne količine hranil v Velenjskem jezeru in obenem vzpostavila pogoje za razvoj novega habitata. Kot partner bo Zavod za turizem Šaleške doline poskrbel za ozaveščanje prebivalstva preko izvedbe zelenih promocijskih dni. K ozaveščanju bo pripomogel tudi predstavitveni film ekoremediacijskih otokov. Izvedene aktivnosti bodo posledično prispevale k izboljšanju kvalitete bivanja, preko boljše dostopnosti rekreacijskih površin za vse generacije ter izboljšanje kvalitete naravnega okolja. Skupna operacija vseh občin območja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline bo prispevala k enakomernemu razvoju območja, upoštevajoč problemov in potreb območja, razvidnih iz SLR LAS ZSŠD.

Glavne aktivnosti za doseganje ciljev:

 • prenova razstave ˝Solčavsko – sprehod v naročje Alp˝ v Občini Solčava z namenom tesnejšega povezovanja širšega naravnega in kulturnega okolja, ki bo usklajena z nastankom novega turističnega programa, ki bo povezal ponudbo vseh projektnih partnerjev
 • nakup stolov v Občini Luče za popestritev kulturne ponudbe občine
 • postavitev dveh ekoremediacijskih otokov na Velenjskem jezeru, z namenom čiščenja vode in oživljanja vodnega telesa v podeželskem delu Mestne občine Velenje
 • priprava predstavitvenega filma o ekoremediacijskih otokih, z namenom ozaveščanja
 • izvedba štirih zelenih promocijskih dni, z namenom ozaveščanja prebivalstva o pomenu varovanja okolja in ohranjanje narave
 • ureditev sanitarij v prostorih namenjenih društvom, ki izvajajo kulturno in športno dejavnost v bivši OŠ Lepa Njiva v Občini Mozirje, z namenom širjenja društvene dejavnosti
 • Ureditev otroškega igrišča v Lajšah v Občini Šoštanj z namenom širjenja rekreacijskih površin za vse generacije
 • Postavitev zunanje plezalne stene na kozolec ob Mladinskem centru Šmartno ob Paki v Občini Šmartno ob Paki, z namenom širjenja rekreacijskih površin za mlade in obiskovalce
 • Vgradnja čistilne naprave na športnem igrišču v Občini Rečica ob Savinji, z namenom varovanja okolja
 • Obnova asfaltnih površin na športnih igriščih v Občini Nazarje, za varno uporabo rekreacijskih površin
 • Ureditev zunanjega vadbenega parka v Občini Ljubno, za povečanje dostopnosti rekreacijskih površin
 • Preplastitev nogometnega in košarkarskega igrišča v Občini Gornji Grad, za varno uporabo rekreacijskih površin
 • Vodenje in koordinacija operacije

Projekt financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja