logotipi-novice

Vodne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp

 • petek, 1 septembra, 2017

Operacija sodelovanja ˝Vodne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp˝

Naziv aktivnosti: Podpora in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, operacija sodelovanja ˝Vodne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp˝

Cilj:

 • Razvit turistični produkt
 • Zaključeno poročilo o izbranih vodnih virih
 • Pripravljena ena krovna zgodba in tri podporne zgodbe
 • Izdelan načrt interpretacije
 • Zaključeno izobraževanje vodnikov ter izdelan priročnik za vodnike
 • Izveden Festival pitne vode

Opis operacij

Območje Kamniško Savinjskih Alp (v nadaljevanju KSA) je bogato z vodnimi viri, kar je hkrati potencial za razvoj turizma in odgovornost, da vode varujemo in ohranimo njihovo kvaliteto. Vode v različnih oblikah (vodna pot, vodne zgodbe, povezava voda z naravno in kulturno dediščino – slapovi, soteske, jame,…) bodo temelj in rdeča nit nadaljnjega turističnega razvoja območja. V turističnem smislu so vode na tem območju še zelo slabo izkoriščene. Namen projekta je tudi vplivati na zavest o skrbi za vodo kot naravno dobrino in ohranjati njeno kvaliteto, saj bomo le tako lahko dolgoročno razvijali trajnostni turizem. Pitje vode neposredno iz izvirov, strug, potokov, je globalno gledano velika redkost. Želimo, da prebivalce območja ozavestimo, da je to danost, ki jo moramo skrbno varovati in ne smemo dopustit neodgovornega onesnaževanja rečnih povirij. Obiskovalcem območja bomo predstavili bogastvo naših voda. Razvit bo nov turistični produkt, vodna pot, ki bo povezoval vodne vire okoli Kamniško Savinjskih Alp.

Prispevek k doseganju ciljev SLR:

 • Prispevek k cilju Ohraniti doseženo stopnjo varstva okolja in izboljšati trajnostno rabo naravnih virov
 • Prispevek k cilju Izboljšanje pogojev za življenje v lokalnem okolju

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 1. Razvoj turističnega produkta: izvedena bo uvodna delavnica za turistične ponudnike in ostale zainteresirane iz območja KSA. Oblikovana bo delovna skupina, ki bo obiskala izbrane točke in razvijala vsebine turističnega produkta na podlagi ostalih izvedenih aktivnosti v operaciji. Ob koncu bo izvedena delavnica za oblikovanje turističnega produkta, ki bo zapisan v obliki, primerni za trženje.
 2. Pregled in izbor lokacij: za izbor vodnih virov, ki bodo vključeni v turistični produkt bo najprej ugotovljeno stanje kvalitete voda, preko pregleda obstoječega gradiva in terenskih raziskav. Vsak izvir bo vzorčen dvakrat. Rezultati bodo predstavljeni v obliki poročila.
 3. Priprava krovnih zgodb – za naravo in kulturo: pripravljena bo ena krovna zgodba in tri podporne zgodbe naravne in kulturne dediščine območja, ki bodo zapisane v priročniku z navodili za uporabo in predstavljanje v turistične namene. Po potrebi bodo v pripravo vključeni strokovnjaki in turistični delavci.
 4. Načrt interpretacije Kamniško Savinjskih Alp: izdelan bo konkreten predlog interpretacije območja za določeno ciljno skupino.
 5. Izobraževanje vodnikov za interpretacijo narave in izdelan Priročnik za vodnike oz model za usposabljanje: izvedena bo celodnevna delavnica s terenskimi vajami za dopolnilno usposabljanje turističnih vodnikov, informatorjev in drugih turističnih delavcev za kvalitetno interpretacijo območja, določenih lokacij ali tem. Izdelan bo priročnik za vodnike oz model za usposabljanje v PDF formatu.
 6. Gradiva, material za promocijo: pripravljene bodo vsebine za brošuro, v kateri bodo predstavljeni rezultati projekta in turistični produkt.
 7. Festival pitne vode: bo potekal kot promocijski dogodek ob zaključku projekta. Dogodki bodo na treh lokacijah (Solčava, Luče, Ljubno), v sklopu odmevnejših prireditev. Predstavljeni bodo rezultati projekta, brošura, nov turistični produkt. Na dogodkih bodo predstavljeni vzorci vode iz obravnavanih izvirov z območja.

 Pričakovani rezultati:

 • Uspešno izvedena in zaključena operacija ˝Vodne zgodbe KSA˝
 • V aktivnosti vključene osebe iz ranljivih skupin (mladi brezposelni, ženske, starejši)
 • Vključeni deležniki v izvajanje operacije
 • Izvedeni promocijski dogodki/festivali z vključevanjem ponudnikov z območja KSA in strokovnih vsebin
 • Izdelan promocijski material
 • Izobraženi interpretatorji
 • Razvit nov turistični produkt KSA
 • Izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji LAS
 • Izbor lokacij, z ugotovitvijo stanja voda

Projekt financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja