Razpis rednih volitev članov v organe LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

  • torek, 19 novembra, 2019

Spoštovani člani LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline,

Zavod Savinja, vodilni partner LAS, v skladu s Strategijo lokalnega razvoja in Pogodbo o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva Zgornje Savinjske in Šaleške doline (v nadaljevanju Pogodba), razpisuje redne volitve članov v organe LAS za mandatno obdobje 2019-2023. Mandat sedanjim se izteče 3.12.2019.

V skladu s Pogodbo se na volitvah v organe LAS voli:

– Predsednika/co LAS in podpredsednika/co LAS
– Dvanajst (12) članov Upravnega odbora LAS
– Tri (3) člane Nadzornega odbora LAS

Mandat Predsednika, Podpredsednika, članov Upravnega odbora in Nadzornega odbora je štiri leta, po poteku katerih je lahko ista oseba ponovno izvoljena ali imenovana na to mesto.

Predsednik LAS je zastopnik LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline in po svoji funkciji predsednik Upravnega odbora.

Upravni odbor

Upravni odbor je organ odločanja in upravljanja ter najvišji izvršilni organ LAS, ki ga sestavljajo:

  • štirje predstavniki javnega sektorja (občin, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih agencij, javnih skladov ali drugih oseb javnega prava),
  • štirje predstavniki gospodarskega sektorja (gospodarskih družb, oseb, ki samostojno opravljajo dejavnost, kmetov, ki opravljajo tržno dejavnost ali drugih pravnih oseb zasebnega prava, ustanovljenih za ustvarjanje ali delitev dobička),
  • štirje predstavniki zasebnega sektorja (društev, zasebnih zavodov, ustanov in drugih nevladnih organizacij oziroma pravnih oseb zasebnega prava, ki niso ustanovljene za namene ustvarjanja ali delitve dobička, kmetov, ki ne opravljajo dejavnosti na trgu, in posameznikov).

Nadzorni organ

Nadzorni organ LAS nadzoruje in spremlja delo vseh organov LAS, celotno gospodarsko, finančno in materialno poslovanje ter izvaja ostale naloge, ki so zapisane v Pogodbi. Nadzorni organ LAS je sestavljen iz treh članov, in sicer:

  • enega (1) predstavnika javnega sektorja,
  • enega (1) predstavnika ekonomskega sektorja,
  • enega (1) predstavnika zasebnega sektorja.

Član Nadzornega odbora ne more biti član Upravnega odbora ali Ocenjevalne komisije, oseba, ki opravlja finančno-računovodske posle za LAS, oseba, ki opravlja delo pri vodilnem partnerju ali druga oseba, če bi prišlo do navzkrižja interesov.

Pogoji in način kandidiranja:

  • kandidati morajo biti člani LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline
  • kandidat lahko kandidaturo vloži sam ali pa ga za posamezno funkcijo predlaga drug član LAS,
  • kandidat mora podati pisno soglasje h kandidaturi (obrazec je na voljo spodaj)

Vodilni partner LAS, Zavod Savinja, bo pregledal prispele prijave in na osnovi pravočasno prispelih in popolnih vlog pripravil gradivo za redno sejo Skupščine LAS, kjer bodo izmed predlaganih kandidatov izvoljeni člani v organe LAS.

Redne volitve članov v organe LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline za mandatno obdobje 2019-2023 bodo potekale na redni seji Skupščine LAS, ki bo predvidoma v prvi polovici decembra 2019.

Rok za oddajo kandidature za volitve v organe LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline je sreda, 27.11.2019 do 24.00 ure. Obrazec za kandidaturo skupaj s soglasjem kandidata se odda preko aplikacije Enka s klikom na: https://www.1ka.si/a/240700

V kolikor želite predlagati več kandidatov, anketo izpolnite za vsakega kandidata posebej.

Dodatne informacije o izvedbi volitev lahko pridobite na telefonski številki 03/838 10 78 ali na info@zavod-savinja.si

Del razpisa je obrazec Soglasje h kandidaturi. Seznam članov LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline je dostopen na spletni strani LAS: https://www.savinja.si/las-zgornje-savinjske-in-saleske-doline/organi-las/skupscina/ .

V kolikor želite predlagati več kandidatov, anketo izpolnite za vsakega kandidata posebej.

Dodatne informacije o izvedbi volitev lahko pridobite na telefonski številki 03/838 10 78 ali na info@zavod-savinja.si

Del razpisa je obrazec Soglasje h kandidaturi: Soglasje h kandidaturi

Seznam članov LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline je dostopen na spletni strani LAS: https://www.savinja.si/las-zgornje-savinjske-in-saleske-doline/organi-las/skupscina/ .