logotipi-novice

Novi izzivi slovenske drobnice

 • ponedeljek, 1 januarja, 2018

Naziv operacije: Operacija sodelovanja ˝Novi izzivi slovenske drobnice˝

Naziv aktivnosti: Podpora in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, operacija sodelovanja ˝Novi izzivi slovenske drobnice˝

Cilji:

 • Vzpostavitev pogojev za razvoj drobnice
 • Izboljševanje trajnostne uporabe volne
 • Razvoj novih produktov
 • Razvoj kulinarične ponudbe
 • Promocija, izmenjava izkušenj in skupni nastopi na trgu

Opis operacije

Operacija zajema področje razvoja drobnice, uporabo živalskih materialov in njihove predelave v produkte z dodano vrednostjo. Aktivnosti izhajajo iz prepoznanih potrebe na terenu, problematike in s ciljem nadaljevanja razvojnih prizadevanj pri sektorju drobnice.

Večina aktivnosti se bo izvajala na območju vseh štirih LAS-ov, kjer je drobnica prepoznana kot pomemben lokalni vir in potencial za trajnostni razvoj podeželja. Gre za območja LAS-ov, ki niso geografsko povezana imajo različne naravne pogoje za kmetovanje in rejo drobnice, kar iz vidika različnosti, praks in pristopov pomeni prednost, saj bo to prispevalo h konkretni analizi in načrtni obravnavi problematike določenega območja s ciljem skupnega izboljšanja stanja, nadaljnjega razvoja. Operacija bo prispevala tudi k večjemu zavedanju pomena ohranjanja avtohtonih pasem drobnice, naravne in kulturne dediščine drobnice, ki je tudi osnova za inovativno interpretacijo kakovostnih produktov, ki bodo nastali v okviru operacije.

Operacija temelji na skupnem cilju varstva okolja, razvoju novih produktov, praks in tehnologij na področju predelave in uporabe živalskih materialov, izmenjavi izkušenj in znanj z vključevanjem obdelave in uporabe živalskih materialov, ki jih imamo na območjih lokalnih akcijskih skupin.

Operacija bo neposredno in posredno vključevala številne ciljne skupine in širšo javnost, posebej pa bo z možnostjo uporabe in razvojnimi priložnostmi seznanjala različne ranljive skupine. Operacija je pomemben prispevek k dvigu samooskrbe z lokalno hrano, naravnimi, ekološkimi materiali, razvoju turizma in rokodelstva, ohranjanja kulturne krajine, poselitve, krepitvi vezi med naravo in kulturo.

Vse predvidene aktivnosti, katerih osnova je sodelovanje, pridobivanje novih znanj, izmenjava znanj med enakovrednimi partnerji, ki poznajo dodano vrednost lokalno virov in znanja, so močno povezane s skupnimi cilji trajnostnega razvoja območja.

Prispevek k doseganju ciljev SLR:

 • Prispevek k cilju Razvoj in spodbujanje podjetniške dinamike in človeških potencialov za nova delovna mesta
 • Prispevek k cilju Izboljšanje pogojev za življenje v lokalnem okolju
 • Prispevek k cilju Povečanje zaposljivosti in podjetnosti mladih

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 1. Vzpostavitev pogojev za razvoj drobnice: izvedba analize stanja in potencialov na območju LAS ZSŠD in priprava skupnega načrta razvoja sektorja drobnice
 2. Volna in njena trajnostna uporaba: izvedba izobraževanj za rejce za izboljšanje kakovosti volne in pogojev priprave volne za trg – tridnevni praktični prikaz strižbe in sortiranja volne
 3. Razvoj novih produktov: nakup premične opreme, izvedba tečaja iz osnov šivanja, izvedba rokodelsko izobraževalnega modula za potrebe razvoja novih produktov
 4. Razvoj kulinarične ponudbe: izvedba kulinarične delavnice na temo priprave mesa in jedi iz drobnice, priprava informativno-promocijskega gradiva z recepti
 5. Promocija, izmenjava izkušenj in skupni nastopi na trgu: udeležba na dogodkih sodelujočih LAS, priprav in izvedba celodnevnega Festivala Bicka s spremljajočimi prireditvami

Pričakovani rezultati:

 • Uspešno izvedena in zaključena operacija Novi izzivi slovenske drobnice
 • Izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji LAS
 • V aktivnosti vključene osebe iz ranljivih skupin (ženske, mladi brezposelni in tisti, ki se šolajo, starejši in oskrbovalci)
 • Izdelan dokument Analiza stanja in potencialov na področju drobnice
 • Izdelan dokument Načrt razvoja sektorja drobnice
 • Izveden tridnevni praktični prikaz strižbe in sortiranja volne ter posledično najmanj 9 izobraženih oseb za strižbo in sortiranje volne
 • Kupljena premična oprema za razvoj novih izdelkov ter tako zagotovljena trajnost operacije
 • Razviti novi produkti območja (turistični spominek, tradicionalno zimzeleno oblačilo) – Na območju Zgornje Savinjske doline je veliko kvalitetnega lesa, ki pa nima dovolj dodane vrednosti. V kombinaciji z filcem in tekstilom lahko izdelamo kvalitetne izdelke, ki so lahko primer dobre prakse razvoja novih produktov.
 • Izvedena kulinarična delavnica za večjo promocijo vključevanja mesa in jedi iz drobnice v jedilnike – Meso jagnjetine oziroma ovčetina je premalo poznana na krožnikih v gostinskih obratih, na jedilniku v šolah je praktično ni. Preko operacije bomo izbrali tri najbolj tipične jedi, ki jih bomo promovirali tudi na celodnevnem dogodku Festival Bicka.
 • Izdelano informativno-promocijsko gradivo z recepti jedi iz drobnice (za območje LAS ZSŠD prepoznani trije recepti)
 • Izvedeni promocijski dogodki/festival z vključevanjem ponudnikov s področja predelave volne oziroma rokodelstva

Projekt financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja