logotipi-novice

Mreža vodnih poti v KSA

 • torek, 27 oktobra, 2020

Naziv operacije: Operacija sodelovanja “Mreža vodnih poti v KSA”

Cilji in pričakovani rezultati operacije:

 • Oblikovati in uveljaviti preizkusiti stalna orodja (npr. mreža vodnih poti, digitalna karta, vodni sommelierji,  …), znanja in usposobljenost ter lokalno partnersko mrežo za dolgoročno izvajanje konkurenčnih in edinstvenih vodnih turistične produkte na območju KSA ;
 • Oblikovati in uveljaviti stalna orodja (npr. mreža vodnih poti, digitalna karta, Festivali pitne vode, delavnice o vodah za domačine, literarni natečaji, …), znanja in usposobljenost ter lokalno partnersko mrežo, ki bodo dolgoročno spodbujala, ozaveščala in izobraževala o vodnih virih v KSA, podpirale obiskovanje vodnih območij kot del preživljanje ter čim širšo uporabo kvalitetne in cenejše vode v naravi in iz pipe napram vodi iz plastenke;
 • Oblikovati in uveljaviti stalne oblike aktivnosti (npr. nadgrajeni Festivali pitne vode, delavnice in drugi dogodki za prebivalstvo, natečaja za literarna dela …), znanja in usposobljenost za te aktivnosti ter lokalno partnersko mrežo, s katerimi se bo lahko dolgoročno in na privlačen način vse skupine prebivalstva ozaveščalo in izobraževalo o pomenu, izredni kvaliteti ter hkrati ranljivosti voda v KSA (tudi kot vira vodo iz pipe), o uporabi kvalitetne in cenejše vode v naravi ali iz pipe napram vodi iz plastenke ter prednostih&priložnostih usmerjanja v sonaravne gospodarske aktivnosti z manj obremenitvami za vodo (npr. sonaravni turizem);
 • Oblikovati in uveljaviti stalne vključevalne aktivnosti (npr. delavnice, natečaji, Festivali pitne vode, Ustvarjalni festival na temo vode,…) in sodobne zelene zaposlitvene priložnosti (poklic vodni sommelier, interpretacijsko vodenje po vodnih poteh..) za vse glavne skupine prebivalstva, s posebnim poudarkom mladih, žensk, starejših in drugih ranljivih skupin, s čimeri bi dosegli večjo aktivnost in povezovanje slednjih v razvoj in življenje lokalne skupnosti,  zeleno podjetništvo (s zaposlovanjem) in varovanja okolja.

Opis operacije:

V partnerstvo projekta smo se povezali LASi iz celotnega območja Kamniško Savinjskih Alp (v nadaljevanju KSA), tako iz slovenskega kot iz avstrijskega dela. Projekt Mreža vodnih poti v KSA nadgrajuje projekta Vodne zgodbe KSA v integralni turistični produkt. Občine nadaljujemo z ozaveščanjem o pomenu ohranjanja čiste pitne vode in vodne vire premišljeno in skrbno vgrajujemo v turistično ponudbo območja. Povezali smo se tudi z LASom Spodnje Koroške regije v Avstriji, saj del območja KSA posega tudi na območje Občine Železna Kaplja.

Najpomembnejši razvojni potencial območja KSA je bogastvo vodnih virov. S projektom bomo vplivali na zavest o skrbi za vodo kot naravno dobrino in ohranjanje njene kvaliteto, saj bomo le tako lahko dolgoročno razvijali trajnostni turizem. Želimo, da prebivalce območja ozavestimo, da je to danost, ki jo moramo skrbno varovati in ne smemo dopustiti neodgovornega onesnaževanja rečnih povirij. Obiskovalcem območja bomo predstavili bogastvo naših voda. Vodne izvire, ki so bili na podlagi opravljenih analiz projekta Vodne zgodbe KSA prepoznani za kvalitetne (pitna voda) bomo vključili v mrežo vodnih poti KSA, kar bo nov turistični produkt območja. Obiskovalci/pohodniki v KSA bodo lahko obiskovali izvire in se odžejali z izvirsko vodo, kar je posebnost in prednost tega turističnega produkta. Na izvirih, ki bodo vključeni v mrežo se bo izvajala kontrola kvalitete vode oz. bo opravljen monitoring (analize).

Mreža vodnih poti (poti med izviri) bo digitalizirana s pomočjo GPS naprave. Ocenjena dolžina poti med izviri je cc 300 km. Mreža vodnih poti v KSA bo vključena na spletno pohodniško aplikacijo. Za vključene izvire bodo pripravljena interpretativna besedila kot motivacija za hojo po vodnih poteh. Besedila bodo prilagojena za različne medije, kot je mobilna pohodniška aplikacija, spletne strani, karta/zemljevid in prevedena v angleški in nemški jezik. Izdelana bo tudi karta/zemljevid mreže vodnih poti v KSA v slovenskem in nemškem jeziku in sicer skupaj za celotno območje 18.000 izvodov v slovenskem jeziku in 600 izvodov v nemškem jeziku. Poudarek bo na ozaveščanju o pomenu ohranjanje pitne vode, predvsem z izvedbo različnih dogodkov. V vseh LASih bodo tekom operacije potekali različni festivali pitne vode, delavnice, okrogle mize, razstave, pohodniški festivali… V operacijo bodo vključeni tudi mladi saj bo potekalo sodelovanje s šolami v obliki natečajev za najboljši strip in najlepšo pesem na temo vode v KSA. Organizirano bo izobraževanje za preizkuševalca vode “Vodni sommelier” z namenom predstavitve novega poklica, kjer bodo vključeni tudi brezposelni, ki jim bo predstavljen nov poklic. Organizirani bosta tudi dve strokovni ekskurziji in sicer ena na območje LAS Gorenjska košarica in druga na območje LAS Spodnja Koroška (Avstrija).

V letu 2022 bo projekt predstavljen na mednarodnem Blejskem vodnem festivalu (BWF), ki je tradicionalna prireditev, ki se odvija na območju projektnega partnerstva.

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

Na območju LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline bo potekala digitalizacija poti med 7 izviri. Pot bo vključena na spletno pohodniško aplikacijo. Opravljen bo monitoring – za 9 izvirov bo vzorčenje potekalo 2 x, za 8 izvirov pa 1x. Za 17 vključenih izvirov in za reko Savinjo (skupaj 18) bodo pripravljena interpretativna besedila kot motivacija za hojo po vodnih poteh. Besedila bodo prilagojena za različne medije: za mobilno pohodniško aplikacijo, spletne strani in za karto/zemljevid. Prevedena bodo v angleški in nemški jezik. Pripravljena bo tudi vsebina in oblika interpretativnih tabel – za 12 tabel. Izdelana bo karta/zemljevid mreže vodnih poti v KSA v nakladi 8000 izvodov v slovenskem jeziku in 200 v nemškem jeziku.

Z namenom ozaveščanja prebivalcev o pomenu ohranjanja pitne vode in krepitve pozitivnega odnosa ljudi do vode bodo potekale naslednje aktivnosti:

 • V občini Luče bo potekal festival pitne vode v okviru tradicionalne prireditve “Lučki dan”. Na festivalu pitne vode bo potekala degustacija vode iz različnih izvirov iz območja (5-9). Obiskovalci bodo ugotavljali razlike med vodami s pomočjo ankete.
 • V občini Solčava bo v okviru solčavskih turističnih dni organizirana prireditev, ki bo tematsko vezana na vodo. Izveden bo kulturni, poučni, športno igrivi program, glasba, festival pitne vode in pogostitev. Potekala bo tudi degustacija različnih izvirskih voda. Obiskovalci bodo “pokušali” različne vode in ugotavljali okuse, dobili bodo anketni list, ki ga bodo izpolnili. Namen je ozaveščanje ljudi o pomenu pitne vode in krepitev pozitivnega odnosa ljudi do vode.
 • V okviru tradicionalnega pohodniškega festivala v KSA, ki poteka vsako leto v mesecu juniju bo izveden turistični program – dvodnevni pohod po Vodni poti KSA.
 • v naselju Luče bo obnovljena fontana in postavljen nov pitnik z otvoritvijo, v kateri bodo sodelovali otroci iz OŠ in “perice”.
 • Potekala bosta 2 natečaja za osnovnošolsko mladino in sicer natečaj za najboljši strip na temo vode v KSA in natečaj za najlepšo pesem na temo vode v KSA.
 • Izvedeno bo izobraževanje za preizkuševalca “Vodni sommelier”, z namenom predstavitve novega poklica, kjer bodo vključeni tudi brezposelni.
 • Organizirani bosta dve strokovni ekskurziji in sicer ena na območje LAS Gorenjska košarica in druga na območje LAS Spodnja Koroška (Avstrija).

Obveščanje in osveščanje javnosti bo potekalo z objavami v medijih, lokalnih časopisih, spletnih medijih – fb in spletne strani LAS, Kamnik Savinja Alps, občin iz območja.

Projekt financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja

V okviru projekta sodelovanja Mreža vodnih poti v Kamniško – Savinjskih Alpah je nastal tematsko izobraževalni promocijski film ”Naravne vode v KSA”. Izviri pitne vode so naše bogastvo in je treba z njimi skrbno ravnati.