Javni poziv za kmetije

 • torek, 3 oktobra, 2023

OBJAVLJAMO JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE KMETIJ V PROJEKTU MANJ JE VEČ V AKTIVNOSTI SPODBUJANJE HUMUSA NA KMETIJSKIH POVRŠINAH

V svetu je trend soočanja s podnebnimi spremembami in prilagajanja slednjim ter po možnosti tudi zmanjševanja posledic podnebnih sprememb. V sled želji po doprinosu na področju ohranjanja zemlje in prilagajanja podnebnim spremembam smo se zgoraj navedene

Lokalne akcijske skupine skupaj z notranjimi partnerji odločile, da nadaljujemo v projektu HUMUS projekt – HOGI začeto akcijo spodbujanja izgradnje humusa na kmetijskih površinah.

Namen akcije je dvigniti delež humusa v tleh s potencialno vezavo CO2. V Sloveniji vabimo k sodelovanju kmetije, ki so pripravljene aktivno sodelovati v operaciji/projektu HUMUS. Iz območja LAS bomo v projekt vključili 30 kmetij, pristop bo po principu– kdo prej pride, prej melje; Na testnih kmetijah bomo vzorčili in analizirali tla glede deleža humusa, s pomočjo katerega bomo nato preračunali dejansko vezavo CO2.

ZAKAJ SE VKLJUČITI?
Prednosti vključitve:

 • izboljšanje kmetijskih zemljišč s trajnostno obnovo biologije tal
 • financiranje obnove humusa s prihodki od trgovanja s certifikati (na tono vezanega CO2 se izplača do 40 EUR. V povprečju se doseže 33 ton na hektar)
 • kmetijska zemljišča lahko absorbirajo več vode in so odpornejša na erozijo in imajo izboljšano strukturo
 • humus ima vlogo filtra, povečana vsebnost humusa v tleh posledično zmanjšuje nevarnost onesnaževanja podtalnice
 • s povečanjem vsebnosti humusa se lahko zmanjša poraba gnojil, kot posledica boljše vezave rastlinam dostopnih hranil;
 • pozitivni imidž: kmetovalci, ki so vključeni v projekt obnove humusa, dajejo dragocen prispevek k varstvu podnebja!

KAJ MORAM NAREDITI DA POVEČAM HUMUS?
PRIPOROČILA:

(Ukrepi so priporočila in ne obveza. Kmetovalcu se izplača njegov prispevek k varstvu podnebja na osnovi izmerjene, dejanske količine vezanega CO2)

 • Gnojenje z organskimi gnojili,
 • Zmanjšanje obdelave tal; (Manjša kot je intenziteta obdelave tal, manjši je vnos kisika in stabilnejši ostaja obnovljeni humus.)
 • Kolobarjenje: S povečanjem raznovrstnosti rastlin v kolobarju se poveča biotska pestrost, raznolikost korenin in stabilnost v mikrobiologiji. (Več kultur, kor na primeri koruza in laški fižol, pšenica in riček ali sončnice in ajda pozitivno vplivajo druga na drugo)
 • Celoletne ozelenitve površin:

POGOJI SODELOVANJA:

 • Kmetovalci lahko sodelujejo v programu s površinami oziroma poljinami večjimi od 1 ha . (ob tem opozarjamo da v primeru ko je poljina večja od 5 ha je na vsakih dodatnih 5 ha potreben nov vzorec ( poljina velikosti 15 ha = potrebni 3 vzorci));
 • Na začetku programa vzamejo vzorec sodelavci KGZ Ptuj v okviru začetne analize tal po poljini na 25 točkah vzorce tal do globine 25 cm. Strošek vzorčenja v višini 290 evrov/vzorec prevzame kmetovalec. Odvzem vzorcev ni predmet aktivnosti v okviru projekta.
 • Tri do sedem let po začetni analizi tal sledi nadaljevalna analiza tal (interval določi kmetovalec). Stroške v višini 290 evrov prevzame kmetovalec, ki dobi na tono vezanega CO2 honorar za uspešnost v višini 30 ali več evrov. 1/3 honorarja za uspešnost se zadrži in se jo izplača šele po opravljeni kontrolni anallizi;
 • Po izplačilu honorarja za uspešnost začne teči petletni rok, znotraj katerega se mora obnovljeni humus dokazljivo ohraniti. Stroški kontrolne raziskave (290 evrov) se odtegnejo od zneska dokončnega izplačila.
 • Od začetka programa so kmetovalci (izkušnje temeljijo na podlagi avstrijskih kmetov in tudi izračuni so narejeni na njihovi podlagi) lahko dobili povprečno okoli 1000 evrov na hektar za obnovo humusa iz sredstev trgovanja s certifikati.

POMEMBNE INFORMACIJE:

 • Velikost poljine: minimalna velikost vstopne poljine je 1 ha, maksimalna velikost vstopne poljine za 1 vzorec je 5 ha; ( za vsakih nadaljnjih 5 ha je potreben dodaten vzorec)
 • Vzorec zemlje na prijavljeni poljini GERK-u se jemlje v odsotnosti kmeta;
 • Strošek za kmetijo je 290 eur/vzorec
 • Trajanje vzpostavitve humusa in potencialnih izplačil je po izkušnjah avstrijskih kmetov od 5 do 12 let;

Pristopna izjava