logotipi-novice

Interaktivni turizem za vse

 • torek, 22 januarja, 2019

Naziv aktivnosti

Podpora in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (podukrep 19.3.), operacija sodelovanja “Interaktivni turizem za vse”.

Povzetek

Operacija »Interaktivni turizem za vse« je odgovor na smernice o razvoju  dostopnega turizem v Evropi. Ker je dostopni turizem v Sloveniji še v povojih, je to odlična priložnost za razvoj novih nišnih turističnih produktov, ki bodo namenjeni ranljivi skupini gibalno oviranih oseb in  starejših, gluhih, ter slepih in slabovidnih oseb ali pa in drugih ljudi s posebnimi potrebami, ob enem pa bodo zaradi inovativnosti in uporabe novih tehnologij zanimivi tudi za ostale obiskovalce in turiste partnerskih LAS območji. V operaciji se bo pojem dostopnosti nanašal na:

-povečanje dostopnost  za osebe s posebnimi potrebami; z novimi tehnologijami bomo s pomočjo virtualne resničnosti in sodobne avdio opreme ter opreme za prilagoditev slepim in slabovidnim tem osebam   omogočili ogled naravnih in kulturnih znamenitosti, do katerih sicer ne bi mogli dostopati;

– dostopnost do izginjajoče / zavarovane kulturne in naravne dediščine; saj bo le ta s pomočjo novih tehnologij in virtualne resničnosti zabeležena ali poustvarjena; s tem bo možen ogled teh znamenitosti, hkrati  pa se bodo ohranile za prihajajoče generacije.

Z operacijo želimo doseči tudi večjo prepoznavnost LAS območji ter doseči diferenciacijo ponudbe, ki se osredotoča na novo nišno skupino turistov, posledično pa  pripomoči k razvoju turizma na ruralnih območjih.

V operaciji sodelujejo: LAS Notranjska, LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Partnerstvo LAS Zasavje, LAS V objemu sonca, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline.

Cilj

Novi turistični produkti za predstavitev naravne in kulturne dediščine, ki bodo v sklopu projekta »Interaktivni turizem za vse« predstavljeni kot integrirani produkti sodelujočih LAS območji, bodo usmerjeni k doseganju tudi naslednjih ciljev:

 1. povečanje vključenost ranljivi skupin v turistično ponudbo;
 2. s skupno promocijo novih integriranih produktov povečanje prepoznavnosti LAS območji;
 3. osveščanje o pomenu kulturne in naravne dediščine in ohranjanje le te;
 1. humanizacija tehnologije.

 

Povzetek k doseganju ciljev SLR

 • Prispevek k cilju Razvoj in spodbujanje podjetniške dinamike in človeških potencialov za nova delovna mesta
 • Prispevek k cilju Izboljšanje pogojev za življenje v lokalnem okolju
 • Prispevek k cilju Ohraniti doseženo stopnjo varstva okolja in izboljšati trajnostno rabo naravnih virov

 

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev

 • Razvoj integriranega turističnega produkta iz področja naravne in kulturne dediščine
 • priprava interpretacijskega načrta
 • vsebinska priprava točk kulturne in naravne dediščine
 • tehnična priprava (snemanje, post produkcija)
 • LAS Notranjska: Snežnik
 • LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline: Renovacija flosarske zbirke – Vožnja s flosom
 • LAS Med Snežnikom in Nanosom: Pivška presihajoča jezera v preletu beloglavega jastreba
 • LAS V objemu sonca: Ledena jama v Paradani
 • Partnerstvo LAS Zasavje:  virtualni sprehod skozi jamo Rudnika Trbovlje Hrastnik
 • LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe: Rokodelstvo
 • Prenos znanja na mlade in  med partnerji- o novih tehnologijah
 • Skupne promocijske aktivnosti
 • izdelava celostne grafične podobe
 • oblikovanje in tisk promocijske zloženke
 • predstavitev vsebin na mobilnih intermedijskih točkah
 • Vodenje in koordinacija operacije

 

Pričakovani rezultati

 • uspešno vodena in zaključena operacija
 • skupen interpretacijski načrt kulturne in naravne dediščine partnerskih LAS
 • 6 oblikovanih turističnih produktov in 6 predstavitvenih videov z novimi tehnologijami ter nakup potrebne opreme za predstavitev VR vsebin oziroma turističnih produktov, v LAS ZSŠD renovirana Flosarska zbirka s postavitvijo simulacije vožnje s flosom
 • 6 delavnic za mlade, 1 delavnica za partnerje LAS, v LAS ZSŠD mladi že vključeni v snemanje in renovacijo Flosarske zbirke
 • skupna zgibanka partnerskih LAS (6000 kos / 1000 na LAS)
 • 6 novinarskih konferenc in najmanj 6 objav v lokalnih medijih , v LAS ZSŠD ena novinarska konferenca

Projekt financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja