logotipi-novice

Festival domačih okusov in tradicije

 • ponedeljek, 1 januarja, 2018

Naziv operacije: Operacija sodelovanja ˝Festival domačih okusov in tradicije˝

Naziv aktivnosti: Podpora in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, operacija sodelovanja ˝Festival domačih okusov in tradicije˝

Cilji:

 • organizacija in izvedba Vesele Martinove sobote s pripadajočimi dogodki in predstavitvami
 • organizacija in izvedba Lenartovega sejma s pripadajočimi dogodki in predstavitvami
 • izvedba 5 kulinaričnih delavnic za pripravo tradicionalnih jedi
 • oblikovanje in tisk slikanice s predstavitvijo območja LAS in predstavitvijo tradicionalnih jedi
 • oblikovanje in priprava promocijskega materiala
 • nakup opreme
 • vzpostavljena mreža prireditev – festival in vzpostavljena mreža ponudnikov tradicionalnih jedi in obrti

Opis operacije

Na območju LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline ter LAS Notranjske se že tradicionalno izvajajo prireditve, vezane na tradicionalno kulinariko in obrt, kot so na primer Martinovanje v Šmartnem ob Paki, Lenartov sejem na Rečici ob Savinji, V deželi ostrnic v Loški dolini, Mihaelov sejem na Blokah in Dnevi notranjskega parka.

Namen operacije je vzpostavitev ˝Festivala domačih okusov in tradicije˝, ki bi povezal vse te prireditve v en festival, torej prireditve, ki se dogajajo ob tradicionalnih, prazničnih priložnostih v krajih partnerjev operacije ter se vsebinsko nanašajo na tradicionalno kulinariko kraja ter tradicionalne obrti območja.

Že obstoječe prireditve bodo oplemenitene z delavnicami, predstavitvami in degustacijami tradicionalnih domačih kulinaričnih dobrot in tradicionalnih obrti. Poleg tega se bodo na prireditvah v okviru festivala predstavljali turistični ponudniki, lokalni pridelovalci in predelovalci hrane, gostinski ponudniki, lokalni podjetniki, ki se ukvarjajo s tradicionalnimi obrtmi za to območje, muzeji iz tega območja. Obenem bo možnost predstavitve omogočena tudi partnerskemu LAS-u.

Festival bo imel s svojo tematiko izrazito medgeneracijsko noto, saj bo povezoval mlade in starostnike, ki bodo prenašali svoje znanje in tradicijo na mlade. Na ta način bo v dogajanje aktivno vključil ranljive skupine. Nekatere aktivnosti, kot so razne delavnice, bodo izvedene že pred samim festivalom oziroma pred dogodki posameznih LAS, rezultati le teh pa bodo prikazani na posameznih dogodkih. Obenem pa bo nekaj aktivnosti izvedenih v okviru posameznih dogodkov.

Prispevek k doseganju ciljev SLR:

 • Prispevek k cilju Razvoj in spodbujanje podjetniške dinamike in človeških potencialov za nova delovna mesta
 • Prispevek k cilju Izboljšanje pogojev za življenje v lokalnem okolju
 • Prispevek k cilju Povečanje zaposljivosti in podjetnosti mladih
 • Prispevek k cilju Izboljšanje socialne mreže

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 1. Vesela Martinova sobota: organizacija in izvedba Vesele Martinove sobote v občini Šmartno ob Paki s pripadajočimi dogodki in predstavitvami.
 2. Lenartov sejem: organizacija in izvedba Lenartovega sejma v občini Rečica ob Savinji s pripadajočimi dogodki in predstavitvami.
 3. Izvedba kulinarični delavnic: izvedba 5 kulinaričnih delavnic za pripravo tradicionalnih jedi iz območja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline.
 4. Slikanica: oblikovanje in tisk slikanice s predstavitvijo 5 tradicionalnih jedi iz območja Zgornje Savinjske doline in predstavitev območja LAS.
 5. Promocijski material: oblikovanje in priprava promocijskega materiala, oblikovanje celostne grafične podobe operacije in logotipa operacije.
 6. Nakup opreme: šotor, ozvočenje.
 7. Vzpostavitev mreže prireditev in ponudnikov: popis prireditev vključenih v festival in potencialnih prireditev, ki se lahko vključijo v festival, ter ponudnikov s tradicionalnimi jedmi in obrtmi, ki se lahko predstavijo v sklopu festivala.

Pričakovani rezultati:

 • Uspešno izvedena in zaključena operacija »Festival domačih okusov in tradicije«;
 • Razvit produkt ˝Festival domačih okusov in tradicij˝, ki povezuje tradicionalne dogodke iz širšega območja (območje LAS Notranjske in LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline);
 • V aktivnosti vključene osebe iz ranljivih skupin (mladi brezposelni, ženske, starejši, oskrbovalci) (prispevek k kazalniku »Število vključenih oseb, število oseb, vključenih v coaching);
 • Vključeni deležniki v izvajanje operacije (ponudniki na področju tradicionalnih jedi in obrti);
 • vzpostavljena trajna mreža prireditev vključenih v festival in ponudnikov s tradicionalnimi jedmi in obrtmi med obema sodelujočima LAS-oma;
 • izvedeni promocijski dogodki/festivali z vključevanjem ponudnikov s področja zeliščarstva in strokovnih vsebin;
 • izdelan promocijski material;
 • ohranjanje tradicionalnih prireditev na območju sodelujočih LAS;
 • ohranjanje in promocija tradicionalnih jedi in obrti;
 • z nakupom šotorov, ozvočenja, odra in stojnic olajšati organizacijo dogodkov, vključenih v Festival, ter s tem prispevati k ohranjanju tradicionalnih jedi in obrti;
 • preko kulinaričnih delavnic izobraziti ljudi o tradicionalnih jedeh;
 • povezati med seboj različne generacije (prenos znanj iz starejših na mlajše) – medgeneracijsko sodelovanje;
 • razvit nov produkt za promocijo LAS, predvsem na področju turizma;
 • izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji LAS.

Projekt financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja