Naslov operacije: Priprava izpiralnih vod za zbiralnice mleka

Nosilec projekta: Zgornjesavinjska kmetijska zadruga Mozirje z.o.o.

Cilji LRS: Izboljšanje duhovne in materialne kakovosti življenja na podeželju

Obdobje izvajanja projekta: 1. 8. 2012 – 31. 12. 2012

Celotna vrednost: 25.468,82 €

Sredstva ESRR: 10.941,67 €

Lastna sredstva: 14.527,15 €

Opis:

Ker imajo nekatera kmetijska gospodarstva v Zgornje Savinjski dolini svoja lokalna vodna zajetja in prihaja ob neurjih do mehanskega in mikrobiološkega onesnaževanja pitne vode, smo v okviru projekta na 30 kmetijah vgradili filtracijske sisteme za preprečitev onesnaženja posod za mleko in s tem izboljšali bakteriološko ustreznost mleka. S filternim sistemom AquaVallis smo zagotovili kontinuirano neoporečnost vode iz lokalnega vodnega zajetja in s tem povečali kvaliteto (čistost) vode pri vsakdanji uporabi, kar bo pozitivno vplivalo tudi na zmanjšanje mikroorganizmov v mleku oz. posledično na višjo odkupno ceno.