Društvo za razvoj podeželja Zgornje Savinjske doline

Društvo za razvoj podeželja Zgornje Savinjske doline je bilo ustanovljeno v letu 2008 z namenom črpanja sredstev LEADER. To so sredstva 4. osi Programa razvoja podeželja, sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Člani društva so predstavniki zasebnega, ekonomskega in javnega sektorja. Predsednica društva je Mateja Brlec Suhodolnik. Organ odločanja je upravni odbor društva, ki je sestavljen iz 15 članov. Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani društva.

Naloge LAS:

 • je odgovorna za izvedbo Lokalne razvojne strategije za Zgornjo Savinjsko dolino;
 • imenuje organ odločanja, ki izbere upravljavca, finančnega vodjo in druge strukture LAS;
 • vzpostavi učinkovit in pregleden sistem za oceno in izbiro izvedbenih razvojnih projektov;
 • poskrbi, da ocenjevalna komisija LAS transparentno oceni in izbere izvedbene projekte, ki morajo biti v skladu s cilji in nameni Lokalne razvojne strategije za Zgornjo Savinjsko dolino;
 • letno pošlje izbor izvedbenih projektov – letni izvedbeni načrt skupaj s finančnim ovrednotenjem v potrditev LEADER pisarni;
 • skupaj s finančnim organom pripravlja zahtevke za povračilo sredstev;
 • pripravlja in posreduje poročila LEADER pisarni o izvedbi projektov in aktivnosti za preteklo leto;
 • za urejanje vseh pravno – formalno – administrativnih zadev poskrbi predsednik/ca LAS ali njegov/njen pooblaščenec;
 • določa naloge upravljavcu in finančnemu organu LAS.

Upravljalec LAS:

Za svoje delo je upravljavec LAS odgovoren LAS. Skrbi za učinkovito in nemoteno administrativno-tehnično delovanje LAS ter za finančno poslovanje LAS in v tem okviru zlasti:

 • pošilja dopise in vabila ter skrbi za komunikacijo in povezave med člani LAS,
 • skrbi za administrativno in strokovno podporo organom LAS ter pripravlja ustrezne akte;
 • sodeluje pri pripravi programov dela LAS, nima pa pravice odločanja o delu LAS;
 • sodeluje pri pripravi letnega izvedbenega načrta;
 • pripravlja in skrbi za izvedbo Lokalne razvojne strategije za Zgornjo Savinjsko dolino;
 • zbira ideje za projekte (projekte predlagajo različni akterji na podeželju) – pripravi in vodi Javni poziv za zbiranje projektih idej in skrbi, da ocenjevalci (ocenjevalna komisija, sestavljena iz članov upravnega odbora) transparentno in odgovorno ocenijo in izberejo izvedbene projekte;
 • predstavlja kontaktno točko LAS za Ministrstvo za kmetijstvo in okolje – LEADER pisarno ter druge strokovne institucije;
 • pripravi promocijsko gradivo, s katerim predstavlja Lokalno razvojno strategijo in spodbuja lokalno prebivalstvo k sodelovanju;
 • v imenu LAS pripravlja in izvaja projekte, ki so potencialni za izvajanje s pomočjo sredstev LEADER;
 • pripravlja pogodbe s končnimi upravičenci projektov, ki se bodo izvajali s pomočjo sredstev LEADER;
 • skupaj s finančnim organom pripravlja zahtevke za povračila in ugotavlja upravičenost izdatkov;
 • pripravlja finančna in vsebinska poročila o napredku izvajanja lokalne razvojne strategije Zgornje Savinjske doline;
 • pripravlja zaključno letno bilanco LAS;
 • opravlja druge naloge, ki mu jih poveri upravni odbor LAS ob upoštevanju enakosti, različnosti in etike.

Upravljanje LAS opravlja Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma, ki se med drugim ukvarja tudi z vodenjem ogledov po Fašunovi hiši, organizacijo aktivnosti v Centru za razvoj podeželja in organizacijo različnih tečajev v učni kuhinji Fašunove hiše.

Kontakt:

LAS – Društvo za razvoj podeželja Zgornje Savinjske doline
Foršt 51
3333 Ljubno ob Savinji
Tel.: 03/838 10 78 ali 041 403 175
e-pošta: savinja.cvetka@siol.net; mateja.brlec@gmail.com

Najdete nas v Fašunovi hiši na Ljubnem ob Savinji.

Partnerji