Društvo za razvoj podeželja Šaleške doline 

Lokalna akcijska skupina LAS – Društvo za razvoj podeželja Šaleške doline je bila 29. 5. 2008 ustanovljena v obliki društva z namenom izvedbe Lokalne razvojne strategije za Šaleško dolino. LAS deluje po načelih leader, projekte pa sofinancira iz sredstev 4. osi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. LAS pokriva tri občine: Mestno občino Velenje, občino Šoštanj ter občino Šmartno ob Paki ter tako vključuje 184,7 km2 podeželskega prostora in 17.752 podeželskih prebivalcev.

LAS vključuje 18 članov.

Po poteku vseh pogodbenih obveznosti je v letu 2023 LAS-Društvo za razvoj podeželja Šaleške doline prenehalo delovati, z izbrisom društva iz registra.

Naloge LAS:

 • je odgovorna za izvedbo Lokalne razvojne strategije za Šaleško dolino;
 • imenuje organ odločanja, ki izbere upravljavca, finančnega vodjo in druge strukture LAS;
 • vzpostavi učinkovit in pregleden sistem za oceno in izbiro izvedbenih razvojnih projektov;
 • poskrbi, da ocenjevalna komisija LAS transparentno oceni in izbere izvedbene projekte, ki morajo biti v skladu s cilji in nameni Lokalne razvojne strategije za Šaleško dolino;
 • letno pošlje izbor izvedbenih projektov – letni izvedbeni načrt skupaj s finančnim ovrednotenjem v potrditev LEADER pisarni;
 • skupaj s finančnim organom pripravlja zahtevke za povračilo sredstev;
 • pripravlja in posreduje poročila LEADER pisarni o izvedbi projektov in aktivnosti za preteklo leto;
 • za urejanje vseh pravno – formalno – administrativnih zadev poskrbi predsednik/ca LAS ali njegov/njen pooblaščenec;
 • določa naloge upravljavcu in finančnemu organu LAS.

Upravljalec LAS:

Za svoje delo je upravljavec LAS odgovoren LAS. Skrbi za učinkovito in nemoteno administrativno-tehnično delovanje LAS ter za finančno poslovanje LAS in v tem okviru zlasti:

 • pošilja dopise in vabila ter skrbi za komunikacijo in povezave med člani LAS,
 • skrbi za administrativno in strokovno podporo organom LAS ter pripravlja ustrezne akte;
 • sodeluje pri pripravi programov dela LAS, nima pa pravice odločanja o delu LAS;
 • sodeluje pri pripravi letnega izvedbenega načrta;
 • pripravlja in skrbi za izvedbo Lokalne razvojne strategije za Šaleško dolino;
 • zbira ideje za projekte (projekte predlagajo različni akterji na podeželju) – pripravi in vodi Javni poziv za zbiranje projektih idej in skrbi, da ocenjevalci (ocenjevalna komisija, sestavljena iz članov upravnega odbora) transparentno in odgovorno ocenijo in izberejo izvedbene projekte;
 • predstavlja kontaktno točko LAS za Ministrstvo za kmetijstvo in okolje – LEADER pisarno ter druge strokovne institucije;
 • pripravi promocijsko gradivo, s katerim predstavlja Lokalno razvojno strategijo in spodbuja lokalno prebivalstvo k sodelovanju;
 • v imenu LAS pripravlja in izvaja projekte, ki so potencialni za izvajanje s pomočjo sredstev LEADER;
 • pripravlja pogodbe s končnimi upravičenci projektov, ki se bodo izvajali s pomočjo sredstev LEADER;
 • skupaj s finančnim organom pripravlja zahtevke za povračila in ugotavlja upravičenost izdatkov;
 • pripravlja finančna in vsebinska poročila o napredku izvajanja lokalne razvojne strategije Šaleške doline;
 • pripravlja zaključno letno bilanco LAS;
 • opravlja druge naloge, ki mu jih poveri upravni odbor LAS ob upoštevanju enakosti, različnosti in etike.

Upravljanje LAS opravlja Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma, ki se med drugim ukvarja tudi z vodenjem ogledov po Fašunovi hiši, organizacijo aktivnosti v Centru za razvoj podeželja in organizacijo različnih tečajev v učni kuhinji Fašunove hiše.

Kontakt:

LAS – Društvo za razvoj podeželja Šaleške doline
Foršt 51
3333 Ljubno ob Savinji
Tel.: 03/838 10 78
e-pošta: savinja.cvetka@siol.net;
Najdete nas v Fašunovi hiši na Ljubnem ob Savinji.