1. Ali je pridobitev gradbene dokumentacije, ki nastane že pred pričetkom operacije, upravičen strošek?

ODGOVOR: Stroški storitev zunanjih izvajalcev za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, za pridobitev gradbene, projektne oziroma tehnične dokumentacije, za svetovanje v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti, za geodetska in agronomska dela, za arheološka izkopavanja in arheološki nadzor ter za nadzor nad izvedbo gradbenih in obrtniških del so upravičeni (datum upravičenosti od 1. januarja 2014), če so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe. Uveljavljajo se lahko v višini 10% od upravičene vrednosti operacije. (28., 35. in 59. člen Uredbe CLLD).

2. Imamo projektno idejo, ki spada pod dva ukrepa. Se lahko z zaključenimi aktivnostmi in finančno konstrukcijo prijavimo na dva razpisana ukrepa?

ODGOVOR: Ne. Vsebina operacije mora biti zastavljena tako, da bo umeščena v en ukrep.

3. Ali je potrebno tudi pri prijavi operacije na sklad ESRR pridobiti vsa potrebna dovoljenja, kot so gradbeno dovoljenje, itd. ?

ODGOVOR: Da.

4. Ali je priprava zahtevka plačljiva?

ODGOVOR: Ne, na podlagi 6 odstavka 46. člena Uredbe CLLD mora LAS oziroma vodilni partner LAS vložiti zahtevek za izplačilo na pristojni organ. To spada v sklop njegovega dela kot vodilni partner LAS.

5. V kakšni obliki moram oddati vlogo na razpis?

ODGOVOR: Vlogo na razpis je potrebno oddati v tiskani in e-obliki. Elektronski del vloge (naj bo to CD ali USB-ključek) naj bo sestavljen iz izpolnjenih wordovih ali excelovih dokumentov in skeniranih pdf dokumentov, kjer naj bo vsaka priloga in obrazec skeniran posebej.

6. Ali je dovolj, da je 20% upravičenih stroškov, ki niso sofinancirani v obliki lastnega dela? Ali je delež dela v operaciji omejen?

ODGOVOR: Strošek dela je upravičen strošek pri operacijah CLLD in ni omejen. Potrebno pa je delo dokazati s pogodbami, časovnicami in dokazili o plačilu. 20% upravičenih stroškov, ki niso sofinancirani ne sme biti le v obliki dela. Teh 20 % (sklad ESRR) oziroma 15% (sklad EKSRP) se upošteva pri strošku za posamezno aktivnost oziroma od celotne vrednosti operacije.

7. Kako poteka ocenjevanje vlog?

ODGOVOR: Vloge odpira in oceni ocenjevalna komisija LAS ZSŠD, ki je sestavljena iz 13 članov, pri tem jih mora posamezno operacijo oceniti 5 posameznikov. Vse vloge gredo čez vnaprej določen ocenjevalni postopek. Najprej ocenjevalna komisija pregleda formalno popolnost prispelih vlog in ustreznost predlaganih operacij na podlagi vnaprej določenih kriterijev. Sledi druga stopnja ocenjevanja, kjer ocenjevalna komisija oceni kakovost operacij po vnaprej določenih merilih. Ob koncu se izločijo najvišja in najnižja ocena, iz ostalih treh pa se izračuna povprečna vrednost, ki predstavlja končno oceno operacije. Operacija mora zbrati najmanj 60 od 100 možnih točk in najmanj 24 točk pri sklopu Pomembnost operacije. Po končanem ocenjevanju upravni odbor LAS na podlagi poročila ocenjevalne komisije določi operacije, izbrane za sofinanciranje. Vodilni partner nato izbrane operacije posreduje na pristojni organ, ki jih potrdi. Podrobnejši opis ocenjevanja je opisan v Strategiji lokalnega razvoja in v Pravilniku o izvedbi javnega poziva.

8. Ali obstaja register prijavljenih operacij (s celotnega nacionalnega območja)?

ODGOVOR: Ne, zaenkrat takšen register ne obstaja. Operacije, ki bodo potrjene na območju našega LAS, bodo navedene na spletni strani LAS ZSŠD.

9. Ali je sprememba operacije lahko le vsebinska ali je lahko tudi finančna?

ODGOVOR: Sprememba je lahko tudi finančna, vendar ne sme presegati zneska, zaprošenega ob oddaji vloge oziroma določenega z odločbo ali pogodbo o odobritvi operacije. Namen in cilji operacije morajo ostati nespremenjeni, ter kazalniki doseženi.

10. Ali je za prijavo na javni poziv LAS potrebno članstvo v LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline?

ODGOVOR: Ne, prijava na javni poziv LAS ni pogojena s članstvom v LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline.

11. Kje se lahko izvajajo operacije, prijavljene na sklad ESRR?

ODGOVOR: Operacije sofinancirane iz sklada ESRR se lahko izvajajo samo na območju sledečih urbanih naselij: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Dreti, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Topolšica, razen v sledečih mestnih naseljih mestnih občin: Velenje. Potrebno je biti pozoren, saj mora biti namen, cilji in rezultati operacije samo v teh navedenih naseljih. Doseženi rezultati in cilji izven teh naselij niso upravičeni do sofinanciranja.

12. Ali morajo biti pri operacijah prijavljenih na sklad ESRR, tudi partnerji samo iz naselij upravičenih do sofinanciranja?

ODGOVOR: Ne, pri operacijah, financiranih iz sklada ESRR so lahko partnerji iz celotnega območja LAS, le izvajanje je omejeno na točno določena naselja.

13. Ali je lahko del prijavljene operacije tudi nova zaposlitev? Ali je možno stroške nove zaposlitve upravičiti kot del upravičenih stroškov operacije? Kako se dokaže nova zaposlitev?

ODGOVOR: Da, preko prijavljene operacije je možna nova zaposlitev in tudi stroške delavca je mogoče upravičiti glede na stopnjo sofinanciranja, ki je prijavljena. Nova zaposlitev se dokaže s pogodbo o zaposlitvi, ter z obrazcem o zdravstvenem zavarovanju za delavca oziroma M-1 obrazec. Zaposlitev oziroma delovno mesto je potrebno vzdrževati  še po zadnjem izplačilu zahtevka.

14. Kako je z de minimisom?

ODGOVOR: Javna podpora iz sklada EKSRP se za podukrep »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, dodeljuje kot pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU. Prijavitelji bodo o zapadlosti pod de minimis za s strani ARSKTRP potrjeno operacijo obveščeni preko Odločbe ARSKTRP. Javna podpora iz sklada ESRR se dodeljuje kot pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, priglašeno s Programom izvajanja finančnih spodbud ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015-2020, objavljenim na spletni strani MGRT.

15. Ali je strošek dela upravičen strošek? Kako se dokazuje?

ODGOVOR: Da, stroški plač ter druga povračila stroškov so upravičeni do sofinanciranja, kadar v okviru izvajanja posamezne aktivnosti operacije nastanejo stroški dela nosilca, partnerja ali njegovih zaposlenih v zvezi z delom.  Ob oddaji zahtevka se strošek njegovega dela dokazuje s časovnico, kopijo plačilne liste, kopijo potnega naloga, kopijo pogodbe o zaposlitvi in aneksa k zaposlitvi, aktom o odreditvi nadurnega dela, materialnimi dokazili (fotografije, zapiski o sestankih, liste prisotnosti,…), kopijo REK obrazca in potrdilom o plačilu stroškov delodajalca. Potrebno je upoštevati še posebna pravila glede na sklad EKSRP in ESRR in po novi Uredbi CLLD na omejitev stroškov za koordinacijo in vodenje operacije ter promocije.

17. Kaj spada pod strošek vodenja in koordinacije?

ODGOVOR: Pod strošek vodenja in koordinacije spadajo vse aktivnosti namenjene organizaciji, usklajevanju, nadziranju z namenom, da bo operacija in njeni izbrani cilji doseženi. Izraža se lahko kot strošek dela, kot strošek opravljene storitve ali kot strošek prispevka v naravi. Stroški za namen koordinacije in vodenja lahko zajemajo največ 10 % upravičenih stroškov.

18. Ali je strošek gradnje upravičen strošek?

ODGOVOR: Seveda, strošek gradnje je upravičen strošek. Vodilni partner opozarja, da bodo izključno investicijski projekti (izgradnja objekta), brez vsebine, težje dosegli potrebno število točk za izbor operacij.

19. Ali se lahko prijavitelj prijavi tudi na druge razpise?

ODGOVOR: Da, v kolikor ne prijavi iste vsebine in enakih aktivnostih na več pozivov. Potrebno je upoštevati, da ne sme priti do dvojnega financiranja aktivnosti v operaciji.

20. Ali se stopnja sofinanciranja zniža, v kolikor prijavitelj opravlja pridobitno dejavnost, sama operacija pa ni namenjena pridobitni dejavnosti, ampak bo rezultat operacije splošno dobro?

ODGOVOR: Vodilni partner trenutno nima informacij, da bi bilo v takšen primeru potrebno znižati stopnjo sofinanciranja, saj to ni v navezavi z operacijo. V kolikor se preko prijavljene operacije izvaja tudi pridobitna dejavnost, bo verjetno ta aktivnost umeščena pod de minimis (sklad EKSRP), pri skladu ESRR pa je v takšnem primeru potrebno vlogi dodati CBA analizo.

21. Kako je urejen prispevek v naravi?

ODGOVOR: Prispevek v naravi je upravičen strošek samo pri prijavi na sklad EKSRP in se lahko zagotovi v obliki dela, blaga in zemljišč. Za prispevek v naravi ni prejeto plačilo in ni podprto z računi ali enakovrednimi dokumenti, vendar mora izpolnjevati določene pogoje:

 • Javna podpora, plačana operaciji, ki vključuje prispevke v naravi, ne presega skupnih upravičenih izdatkov brez prispevkov v naravi ob koncu operacije
 • Vrednost prispevka v naravi ne presega splošno priznanih vrednosti na zadevnem trgu
 • Vrednost prispevka v naravi in njegovo izročitev je mogoče neodvisno oceniti in preveriti
 • Pri prispevkih v naravi v obliki neplačanega dela se vrednost navedenega dela opredeli ob upoštevanju preverjenega porabljenega časa ter stopnje nadomestila za enakovredno delo

Strošek prispevka v naravi v obliki zagotavljanja dela, se prizna največ do višine, določene v Zakonu, ki ureja prostovoljstvo:

 • Trinajst evrov za uro organizacijskega dela: vodenje operacij in programov, njihova organizacija ali organizacija dela projekta ali programa in opravljanje mentorstva prostovoljcem
 • Deset evrov za uro vsebinskega dela: opravljanje prostovoljskega dela, za izvajanje katerega so potrebna posebna znanja ali veščine ali pa gre za osnovno prostovoljsko delo posameznega programa ali operacije. Posebna znanja in veščine, ki jih prostovoljec pridobi v vzgojno izobraževalnem sistemu ali na usposabljanju prostovoljske organizacije.
 • Šest evrov za uro drugega prostovoljskega dela: pomožno delo ali delo za podporo prostovoljskemu programu ali operaciji ali delo za opravljanje katerega ni potrebno posebno usposabljanje.

Višina upravičenega prispevka v naravi v obliki zagotavljanja dela, blaga in zemljišč na posamezno operacijo ne sme presegati razlike med stopnjo javne podpore in 100% upravičenih stroškov operacije. Npr. če zaprosite npr. za 75 % sofinanciranje lahko prispevek v naravi predstavlja 25 % (vedno mora skupaj biti 100 %); ob tem ne sme biti delež prispevka v naravi višji od deleža sofinanciranja, torej je najvišji možni delež prispevka v naravi 50 %.

22. Ali je za vsak strošek potrebno predložiti 3 ponudbe?

ODGOVOR: Ne, Uredba CLLD natančno določa v katerem primeru je potrebno ob prijaviti priložiti 3 ponudbe za posamezen strošek. Navodila so navedena v nadaljevanju.

 1. Predračun oz. ponudba s popisom del po fazah gradnje različnih vrst objektov glede na zahtevnost

Za stroške, ki so navedeni v katalogu stroškov, mora biti predložen predračun/ponudba s popisom del. Predračun/ponudba mora biti potrjen s strani ponudnika in pripravljen tako, da ga je mogoče nedvoumno uvrstiti v objavljen katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije ali katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (prilogi razpisne dokumentacije javnega razpisa).

Pri rekonstrukciji je potreben tudi podroben opis obstoječega stanja.

Predpis, ki ureja seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije, se uporablja za najvišje priznane vrednosti stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (v nadaljevanju predpis in katalog stroškov). Predpis, ki ureja katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, se uporablja za najvišje priznane vrednosti naslednjih kategorij stroškov:

 1. stroški gradnje in vzdrževanja objektov z osnovno notranjo opremo objektov ter stroški nakupa dodatne opreme objektov, ki je samostojna funkcionalna celota,
 2. stroški ureditve cestne, vodovodne in energetske infrastrukture ter stroški ureditve gozdnih prometnic,
 3. stroški izgradnje naprav na kmetijskih zemljiščih in
 4. stroški nakupa kmetijskih zemljišč.

 

Upravičeni stroški se priznajo do zgornje višine posameznih upravičenih stroškov iz predpisa in kataloga stroškov. Za stroške, ki so navedeni v predpisu in katalogu stroškov, mora upravičenec vlogi priložiti eno ponudbo. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, kot so določeni v predpisu in katalogu stroškov, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti iz kataloga stroškov. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v predpisu in katalogu stroškov, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe.

 1. Tri ponudbe

Upravičenec mora vlogi za odobritev operacije iz prvega odstavka 45. Člena Uredbe CLLD priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov, razen kadar:

– gre za vrste stroškov, ki so predpisani s strani države ali lokalne skupnosti,

– gre za stroške dela osebja iz prvega odstavka 28. člena Uredbe CLLD in drugega odstavka 35. člena Uredbe CLLD,

– gre za stroške prispevka v naravi iz prvega odstavka 28. člena Uredbe CLLD in drugega odstavka 35. člena Uredbe CLLD,

– je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje,

– gre za vrsto stroška, za katero je na trgu le en ponudnik, kjer upravičenec priloži eno ponudbo.

 

Upravičenec mora vsem potencialnim ponudnikom poslati enako povpraševanje z navedenimi minimalnimi zahtevami. Ponudbe so tržno primerljive, če vsebujejo vse zahteve, ki jih je upravičenec navedel v povpraševanju. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe. Če ponudba ne vsebuje minimalnih zahtev, je upravičenec ne izbere.

Če vrednost upravičenega stroška ne presega 2.000 evrov, lahko upravičenec namesto tržno primerljivih pisnih ponudb vlogi za odobritev operacije iz prvega odstavka 45. člena Uredbe CLLD, priloži eno vabilo k dajanju ponudb ali katalog ali oglas, kot ga določa zakon, ki ureja obligacijska razmerja.

 1. Če je upravičenec naročnik po zakonu, ki ureja javno naročanje, mora biti ob vlogi priložen popis del oz. pridobljena ponudba. Dokumentacija o postopku izvedbe javnega naročila, se predloži ob oddaji zahtevka za izplačilo sredstev.

V primeru upoštevanja predpisa, ki ureja seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije ter kataloga stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije, ki se uporablja za najvišje priznane vrednosti stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (v nadaljevanju predpis in katalog stroškov), je potrebno upoštevati še: Če je vrednost ponudbe izbranega izvajalca v skladu z javnim naročilom višja, kot je priznana vrednost iz predpisov in kataloga stroškov, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti stroškov iz predpisa in kataloga stroškov. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v predpisu in katalogu stroškov, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe izbranega izvajalca.

 1. Računi in predračuni za stroške storitev zunanjih izvajalcev iz 6. odstavka 28. člena Uredbe CLLD, če jih vlagatelj uveljavlja.