Naslov projekta: Turistična ponudba podeželja Šaleške doline

Nosilec projekta: ERICO Velenje d.o.o., Inštitut za ekološke raziskave

Partnerji v projektu: Mestna občina Velenje –TIC Velenje, Muzej Velenje, Turistična zveza Velenje, Visoka šola za varstvo okolja, Turistično društvo Topolšica, Kulturno turistično društvo kulturnica Gaberke, Turistično društvo Šmartno ob Paki, Turistično Društvo Šentilj pri Velenju, Turistično društvo Šalek, Turistično društvo Vinska gora, Društvo REVIVAS, Društvo zeliščarjev Velenje in še druga turistična društva…, KGZS – Zavod CE, Izpostava Velenje

Obdobje izvajanja projekta: 15. 7. 2012 – 31. 12. 2013

Celotna vrednost projekta: 35.532,00 EUR

Leader sredstva: 26.703,03 EUR

Lastna sredstva: 8.828,98 EUR

Opis

V sklopu projekta je bil izdan katalog in pripravljena spletna stran turistične ponudbe Šaleške doline. S projektom se vzpodbuja nadgradnjo obstoječe in razvoj nove turistične dejavnosti. Katalog celovite turistične ponudbe (kulinarika, turistične, izletniške, učne kmetije, tradicionalne prireditve na podeželju z ohranjanjem šeg in navad iz preteklosti) bo prispevek k uresničevanju skupne promocije in trženja turizma podeželja Šaleške doline.

V okviru 1.faze so se na osnovi seznama kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo pripravile vsebine za predstavitev kmetij za katalog. S pomočjo turističnih društev so bile zbrane informacije o obstoječih turističnih zanimivostih na lokalnih območjih. Izpeljana je bila 1 motivacijska delavnica za izobraževanje kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter pripravljen in izveden program naravoslovnega dne na kmetiji. V sklopu projekta so bile pripravljene vsebine za tri turistično informativne table (na tabli: zemljevid določenega lokalnega območja, legenda turističnih zanimivosti, slike). Organiziran je bil sejem v Plešivcu in izdelani dve stojnici za uporabo na kmečkih tržnicah.