logotipi-novice

Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih

 • ponedeljek, 29 aprila, 2019

Naziv operacije: Operacija sodelovanja ˝Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih˝

Naziv aktivnosti: Podpora in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, operacija sodelovanja ˝Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih˝

Cilji:

 • funkcionalno in inovativno nadgrajen avtomatiziran sistem izpoje mestnih koles v Velenju (ena nova električna postaja na podeželju in ena nova klasična postaja v Velenju)
 • Prenos znanja, izkušenj in dobrih praks med partnerskimi LAS
 • vzpostavljena skupina 10 promotorjev trajnostne mobilnosti/kolesarstva/sistema izposoje koles
 • izvedba usposabljanj za lokalno prebivalstvo, predvsem za ranljive skupine
 • pripravljen en turistični paket v navezavi na trajnostno mobilnost
 • natisnjena skupna brošura operacije in promocijske majčke
 • izvedeno 1 delovno srečanje, ter udeležba na 4 delovnih srečanjih s predavanji oziroma okroglimi mizami
 • uspešno vodena in zaključena operacija

Opis operacije

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline si skupaj s svojimi partnerji prizadeva k ohranitvi okolja in varovanju narave, katerega del je tudi trajnostna mobilnost. Mestna občina Velenje, po številu prebivalcev največja občina na območju, se že vrsto let prizadevati ozaveščati lokalno prebivalstvo, obiskovalce, izletnike in turiste o načelih trajnostne mobilnosti, kar je podkrepila z vzpostavitvijo sistema izposoje mestnih koles Bicy. S tem je želela spodbuditi uporabo koles v mestnem okolju in prebivalcem tako omogočiti bolj svobodno in hitrejše gibanje ter izboljšati dostop do storitev.

V sklopu operacije bo nadgrajen avtomatiziran sistem izposoje mestnih koles, in sicer s postavitvijo dveh novih postaj, ene električne v Škalah in ene klasične v bližini OŠ Šalek. Postaji bosta predstavljali zeleni most med ruralnim in urbanim delom občine, saj je želja prebivalcev in vodilnih navezava sistema na podeželje. Temu bo sledila pripadajoča informatizacija z zemljevidi in drugimi materiali, ter posodobitev in obnova že obstoječih postaj.

Pomemben del ozaveščanja in promoviranja trajnostne mobilnosti, samega sistema in kolesarjenja bodo predstavljali promotorji, ki bodo oblikovani oziroma izobraženi tekom operacije. Skupina 10 promotorjev bo pridobila potrebna znanja s področja trajnostne mobilnosti, javnega nastopanja,…, kar jim bo prišlo prav tudi v vsakdanjem življenju, pri iskanju nove zaposlitve, kariernem napredovanju, obenem pa bo nekaterim predstavljajo pomemben del socialnega življenja. Pripadniki te skupine bodo predstavniki ranljivih skupin (starejši, mladi brezposelni, oskrbovalci, ženske) in bodo prisotni na vseh dogodkih in prireditvah, organiziranih tekom izvajanj operacije, tudi na območju partnerskih LAS. Še posebej aktivni bodo tekom Evropskega tedna mobilnosti. Obenem pa promotorji svoje poslanstvo opravljali tudi po končani operaciji. Ranljivim skupinam in ostalim bodo namenjena tudi usposabljanja za uporabo sistema izposoje mestnih koles. Potreba po usposabljanjih je bila izražena v lokalnem okolju, saj so recimo starejši izrazili željo po učenju o uporabi sistema, ker ga trenutno zaradi neznanja ne uporabljajo.

Drug sklop operacije, prav tako pomemben, predstavlja kreacijo inovativnega turističnega paketa v navezavi na trajnostno mobilnost, s pripadajočim materialom. Namen paketa je spodbuditi obiskovalce območja k uporabi koles kot prevozno sredstvo, ter obenem prikazati drugačen dostop do bolj oddaljenih turističnih lokacij na podeželju.

Glaven cilj operacije je izmenjava znanja, izkušenj in dobrih praks. Temu sta namenjeni strokovni ekskurziji slovenskih LAS na Irsko, kjer bo pridobljeno znanje s področja turizma, ter Irskega LAS v Slovenijo, z ogledom sistemov izposoje koles in njihovo uporabo v vseh partnerskih LAS-ih. Sami ekskurziji bo sledila implementacija znanja v lokalnem okolju.

Prispevek k doseganju ciljev SLR:

 • prispevek k cilju Razvoj in spodbujanje podjetniške dinamike in človeških potencialov za nova delovna mesta
 • prispevek k cilju Izboljšanje pogojev za življenje v lokalnem okolju
 • prispevek k cilju Ohraniti doseženo stopnjo varstva okolja in izboljšati trajnostno rabo naravnih virov
 • prispevek k cilju Izboljšanje socialne mreže

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • Nadgradnja avtomatiziranega sistema izposoje mestnih koles: ena nova električna postaja na podeželju in ena nova klasična postaja v Velenju
 • Sodelovanje – prenos znanja, izkušenj in dobre prakse: Sprejem partnerskih SLO LAS in LAS-a iz Irske in predstavitev dosežkov na področju spodbujanja trajnostne mobilnosti na območju Mestne občine Velenje
 • Promotorji kolesarstva in trajnostne mobilnosti: vzpostavljena skupina 10 promotorjev trajnostne mobilnosti/kolesarstva/sistema izposoje koles
 • Usposabljanja za uporabo sistema izposoje koles: izvedba 4 usposabljanj za uporabo sistema izposoje koles, predvsem za ranljive skupine
 • Kreacija inovativnega turističnega paketa v navezavi na trajnostno mobilnost s pripadajočim promocijskim materialom: ogled dobre prakse pri partnerskem LAS-u na Irskem, priprava in tisk promocijskega materiala, priprava enega inovativnega turističnega paketa v navezavi na trajnostno mobilnost
 • Promocija operacije: priprava vsebin, oblikovanje in tiskanje skupne brošure operacije, priprava in tisk promocijskih majčk operacije
 • Sodelovanje partnerskih LAS: udeležba na treh delovnih srečanjih, organizacija in izvedba delovnega srečanja LAS v Mestni občini Velenje, udeležba na konferenci LAS v okviru obiska na Irskem
 • Vodenje in koordinacija

Pričakovani rezultati:

 • Uspešno izvedena in zaključena operacija ˝Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih˝;
 • Vzpostavitev novih sistemov izposoje koles, ter posodobitev in nadgradnja že vzpostavljenih sistemov izposoje koles;
 • Oblikovani inovativni turistični paketi v navezavi na trajnostno mobilnost;
 • Vključenost ranljivih skupin;
 • Izdelan promocijski material;
 • Vzpostavitev kulture kolesarstva;
 • Izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med partnerskimi LAS-i, ter implementacija pridobljenega znanja;
 • Večja prepoznavnost sistema izposoje koles med lokalnim prebivalstvom in obiskovalci območja;
 • Dvig kvalitete bivanja za lokalno prebivalstvo, preko spodbujanja kolesarjenja in zdravega načina življenja, ter zmanjšanja emisij v lokalnem okolju;
 • Ozaveščanje lokalnega prebivalstva;
 • Prenos znanja in informacij na lokalno prebivalstvo in obiskovalce območja;
 • Pridobitev znanja in informacij o sistemu izposoje koles;
 • Navezava stikov in vzpostavitev partnerstva z LAS-om iz tujine;
 • Povečanje medgeneracijskega sodelovanja in vključevanje različnih ciljnih, ter ranljivih skupin;
 • pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS – povezovanje s partnerskimi LAS-i in skupno izvajanje aktivnosti bo pozitivno vplivalo na prepoznavnost LAS-ov v lokalnem okolju, v Sloveniji in tudi v tujini (promocija preko spletnih strani, socialnih omrežij, tiskanih medijev,…).

Projekt financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja