Naslov operacije: Tradicionalno˙naravno˙ustvarjalno

Nosilec projekta: Zadruga Solčava z.o.o.

Cilji LRS: Večja dodana vrednost podeželja

Obdobje izvajanja projekta: 1. 2. 2010 – 5. 7. 2011

Celotna vrednost: 41.351,22 €

Sredstva ESRR: 38.600,00 €

Lastna sredstva: 2.751,22 €

Opis:

Izvedba projektnih aktivnosti je obsegala tri vsebinske sklope in sicer preveritev kakovosti lokalnega kulinaričnega produkta – solčavskega sirneka in priporočila za izboljšanje kvalitete, delavnice za otroke na temo »ustvarjalno druženje v naravnem okolju«, tretji sklop pa je bila izvedba aktivnosti na temo avtohtona jezersko – solčavsko ovca – zgodovinski razvoj pasme, sedanje stanje na področju reje, ter preveritev novih možnosti uporabe volne.

Projekt je bil namenjen kmetijam, ki izdelujejo »sirnek«, generaciji otrok in odraslih, rejcem ovc avtohtone jezersko solčavske volne ter predelovalcem volne in strokovni javnosti. Izvedli smo 10 vzorčenj ter končno analitično ocena izdelka – sirneka, 5 enodnevnih delavnic ter študijsko pot na Finsko. Nastala je knjiga Naša ovca in njena volna.