Namen in cilj operacije Mi smo SVETloba je povezati celotno območje LAS za potrebe priprave Načrta prilagajanja podnebnim spremembam na način, da bomo že tekom izvedbe operacije s planiranimi investicijami zmanjšali ogljični odtis in svetlobno onesnaženost v urbanih središčih, vzpostavili zeleni turistični produkt, spodbujali trajnostno mobilnost in osveščali in motivirali mlade za ustvarjanje zelenih delovnih mest in za samooskrbnost območja.

Operacija se bo izvajala v štirih sklopih aktivnosti in sicer:

  1. Sklop aktivnosti: 1. 7. 2021 – 30. 5. 2022: investicija v javno razsvetljavo v urbanih središčih za potrebe zmanjšanje porabe energije in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja (investitorji: občina Luče, Gornji Grad, Nazarje, Rečica ob Savinji, Mozirje, Šoštanj), celostna ureditev javne razsvetljave in namestitev igral za adrenalinsko doživetje, razvijanje otroške domišljije, gibalno motorične sposobnosti ter plezalne veščine na športnem igrišču v Solčavi.
  2. Sklop aktivnosti: 1. 8. 2021 – 30. 5.2022: spodbujanje trajnostne mobilnosti z nakupom e-avtomobila v občini Šmartno ob Paki za potrebe oživitve urbanega središča – prevozi za ranljive skupine prebivalcev po vzoru »prostofer« in priključitev mreži tovrstnih prevozov v Zgornje Savinjski dolini.
  3. Sklop aktivnosti: 1. 7. 2021 – 23. 6. 2023: ozaveščanje mladih za ustvarjanje zelenih delovnih mest na podeželju ter priprava Načrta za prilagajanje podnebnim spremembam v urbanih središčih območja (izvedba mesečnih aktivnostih za mlade s področja prilagajanja podnebnim spremembam, izvedba natečaja naj strip na temo podnebnih sprememb, izvedba mesečnih zeliščnih sprehodov, izvedba zeliščnih kadil,…).
  4. Sklop aktivnosti: 1. 7. 2021 – 15. 5. 2023: vzpostavitev dveh zelenih turističnih programov: celostna ureditev hodnika in stopnišča v novem Kulturnem centru na Ljubnem ob Savinji pred vhodom v interaktivni flosarski muzej, razvoj in pilotna izvedba gozdnega kopanja.

Prijavitelj operacije je LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, partnerji operacije pa so vse občine Zgornje Savinjske in Šaleške doline, razen Mestne občine Velenje, zasebni Zavod Mesto na vasi in Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma.

Celotna vrednost operacije znaša 285.933,13 EUR, celotna vrednost operacije brez DDV 243.217,05 EUR. Načrtovana višina upravičenih stroškov operacije je 238.078,29 EUR, znesek sofinanciranja (80 % zneska upravičenih stroškov) je 190.462,63 EUR. Zahtevek za povračilo sredstev bo vložen glede na nastale stroške v planiranih proračunskih letih in sicer:

  • za povračilo stroškov nastalih do 30. 9. 2022 za sofinanciranje v letu 2022 v višini 177.502,63.
  • za povračilo stroškov nastalih do 23. 6. 2023 za sofinanciranje v letu 2023 v višini 12.960,00.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

(www.eu-skladi.si)