Z znanjem do uspešnejšega razvoja dopolnilnih dejavnosti in trženja produktov na kmetijah Zgornje Savinjske doline

 • Nosilec projekta: KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Izpostava Mozirje
 • Cilj LRS: Večja dodana vrednost podeželja
 • Obdobje izvajanja projekta: 1. 9. 2009 – 30. 6. 2010
 • Vrednost projekta:
  • Celotna vrednost: 12.287,22 EUR
  • LEADER sredstva: 6.955,99 EUR
  • Lastna sredstva: 5.331,23 EUR
 • Opis projekta:

Namen projekta je bil ohraniti delovna mesta na kmetijah z dvigom usposobljenosti nosilcev kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov ter povečati njihove možnosti pri registraciji dopolnilne dejavnosti. Izvajali smo delavnice s področja predelave sadja in mleka, delavnice o trženju na kmetijah ter priprave izdelkov in pridelkov za prodajo. Kmetje, ki so nameravali registrirati dejavnost turizem na kmetiji, so pridobili dodatna znanja za dvig kakovosti ponudbe. Izvedli smo ocenjevanje jabolčnika, pri nas imenovanega tokc, toukec. Zaradi velikega zanimanja, je ocenjevanje postalo tradicionalno. Izvedli smo ogled dobre prakse.

Solčavski gorski les

 • Nosilec projekta: Društvo lastnikov gozdov »Tisa«
 • Cilj LRS: Večja dodana vrednost podeželja
 • Obdobje izvajanja projekta:
  • 1. faza: 1. 7. 2009 – 30. 9. 2009,
  • 2. faza: 1. 3. 2009 – 30. 9. 2010,
  • 3. faza: 1. 1. 2010 – 30. 6. 2010.
 • Vrednost projekta:
  • Celotna vrednost: 42.851,84 EUR
  • LEADER sredstva: 31.460,00 EUR
  • Lastna sredstva: 11.391,84 EUR
 • Opis projekta:

Definicijo za gorski les boste težko našli, saj si tudi raziskovalci niso enotni, kako ga točno opredeliti. Na splošno velja, da je »gorski« tisti les, ki prihaja iz gozdov nad 800 m nadmorske višine in ki raste v precej ostrejših naravnih razmerah kakor les iz nižin. Raste počasneje, a enakomerno, zato imajo debla izredno gosto rast. Razširjeno je prepričanje, da je gorski les slabe kakovosti, da ni uporaben za mizarske in tesarske izdelke. Mi pa pravimo ravno nasprotno. Gorski les je dobre kakovosti, ob ustrezni pripravi in obdelavi lahko iz njega naredimo zelo kakovostne izdelke. To smo v okviru projekta dokazali z izdelavo študije o značilnostih in prednostih gorskega lesa ter o njegovi uporabnosti. Izvedena so bila strokovna predavanja. Študijo smo v praksi preverili z izdelavo uporabnih izdelkov.

Medgeneracijsko sožitje za lepši jutri

 • Nosilec projekta: Društvo za kulturo odnosov SPES
 • Cilj LRS: Izboljšanje duhovne in materialne kakovosti življenja na podeželju
 • Obdobje izvajanja projekta: 1. 5. 2009 – 15. 12. 2009
 • Vrednost projekta:
  • Celotna vrednost: 19.606,30 EUR
  • LEADER sredstva: 18.200,00 EUR
  • Lastna sredstva: 1.406,30 EUR
 • Opis projekta:

Projekt se je izvajal v dveh vsebinskih sklopih. V prvem sklopu so bile skupine iz psihosocialno ogroženih družin vključene v terapevtski proces. To so družine, v katerih vlada nasilje, čustvene in spolne zlorabe. Drugi vsebinski sklop je bil namenjen razvoju medgeneracijskega sožitja. S povezovanjem različnih starostnih skupin v obliki ustvarjalnega druženja je potekal prenos znanja in veščin s starejše generacije na mlajšo. Potekale so delavnice v naravi, kjer so otroci svoja občutja izražali likovno, besedno in plesno. Tako so krepili svojo samopodobo, spoznavali naravno in kulturno dediščino Zgornje Savinjske doline in si na nevsiljiv način pridobili nove izkušnje in pogled na življenje.

Izobraževalni izzivi na podeželju Zgornje Savinjske doline

 • Nosilec projekta: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Center za samostojno učenje Nazarje
 • Cilj LRS: Izboljšanje duhovne in materialne kakovosti življenja na podeželju
 • Obdobje izvajanja projekta: 30. 6. 2009 – 30. 9. 2010
 • Vrednost projekta:
  • Celotna vrednost: 10.033,03 EUR
  • LEADER sredstva: 5.560,77 EUR
  • Lastna sredstva: 4.472,26 EUR
 • Opis projekta:

V okviru projekta, ki je vseboval tri faze, je bil izveden izobraževalni modul v obsegu 90 ur. Kmečko prebivalstvo, posebej mladi kmetje in kmečke žene ter potencialni nosilci turistične dejavnosti na kmetiji so imeli možnost izobraževanja na področju podjetništva (Od hobija do prodaje, Oglas, da se sliši v deveto vas, Trženje in promocija na kmetiji, Podjetnost je ženskega spola, Zakonodaja, Kako do znanja in certifikata NPK), prostega časa na kmetiji, računalniškega opismenjevanja (tudi izobraževanja na področju uspešne prodaje preko interneta in e-pošte) in borze sadik ter zeliščarstva. Na koncu izobraževanja je bil izveden ogled dobre prakse.

POLETNA ZGODBA

 • Nosilec projekta: LAS – Društvo za razvoj podeželja Zgornje Savinjske doline
 • Cilj LRS: Povezovanje razvojnih struktur za celovit razvoj podeželja
 • Obdobje izvajanja projekta: 15. 5. 2009 – 30. 4. 2010
 • Vrednost projekta:
  • Celotna vrednost: 64.964,08 EUR
  • LEADER sredstva: 30.060,00 EUR
  • Lastna sredstva: 34.904,08 EUR
 • Opis projekta:

V prvi fazi projekta smo preko gala koncerta Godbe Zgornje Savinjske doline ob t. i. lesni poti povezali in predstavili različna društva in nosilce turizma Zgornje Savinjske doline. V drugi fazi projekta smo izdelali skupni turistični katalog območja, info mapo in predstavitvene plakate za vsako občino ter spletno stran kjer si lahko ogledate nastavnitve, aktivnosti, doživetja in še veliko več...

Realizacija geografske zaščite Zgornjesavinjskega želodca v praksi

 • Zgornjesavinjski želodecNosilec projekta: Združenje izdelovalcev Zgornjesavinjskega želodca
 • Cilj LRS: Večja dodana vrednost podeželja
 • Obdobje izvajanja projekta: 1. 9. 2009 – 5. 10. 2011
 • Vrednost projekta:
  • Celotna vrednost: 58.467,52 EUR
  • LEADER sredstva: 11.330,01 EUR
  • Lastna sredstva: 47.137,51 EUR
 • Opis projekta:

Z vsebino projekta smo želeli spodbuditi legalno pridelavo in trženje suhomesnate specialitete. V treh letih je Združenje izvedlo tri letna ocenjevanja zgornjesavinjskega želodca in realiziralo uradno (eksterno) certificiranje (UC) s tremi izdelovalci. Ob uspešnem zaključku zunanje certifikacije so kot združenje od certifikacijskega organa prejeli Certifikat, Združenje pa je 8. 07. 2011 dvema izdelovalcema podelilo certifikat za izdelke, ki ustrezajo specifikaciji za zaščiten izdelek z geografsko označbo. S tem je bil dosežen glavni cilj celotnega projekta. V letu 2011 je poprečna ocena kvalitete želodca na ocenjevanju znašala 17,19 točke od 20 možnih.
Na vstopnih točkah v Zgornjo Savinjsko dolino in na odcepih cest v dolino smo postavili turistične informativne table za Zgornjesavinjski želodec z geografsko označbo. Table z napisom DOLINA ZGORNJESAVINJSKEGA ŽELODCA v slovenskem in angleškem jeziku so postavljene na vstopu v ZSD v Ljubiji pri Mozirju ob regionalni cesti Celje-Logarska Dolina na reklamnem panoju društva Mozirski gaj ter na vstopu v Zadrečko dolino na vrhu prelaza Črnivec na informacijski panoramski tabli. Tabli z napisom ZGORNJESAVINJSKI ŽELODEC z navedbo izdelovalca sta nameščeni ob krajevni cesti na lokacijah Podvolovljek in Delce. V okviru projekta je bila postavljena tudi domena in spletna stran www.zgornjesavinjski-zelodci.si.