Operacija sodelovanja ˝Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine˝

Naziv aktivnosti:

Podpora in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, operacija sodelovanja ˝Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine˝

Povzetek:

Šest slovenskih LAS (LAS Raznolikost podeželja, LAS V objemu sonca, LAS ZSŠD, LAS Srce Slovenije, LAS SSD, LAS Od Pohorja do Bohorja) se srečuje z enotnim izzivom, kako neizkoriščene potencialne izjemne biotske  raznovrstnosti in tradicionalnih znanj s področja zeliščarstva spremeniti v razvojno priložnost. S tem bo dosežen podjetniški preboj, saj bo skozi zeliščarsko tradicijo in znanje na trg ponujen inovativen zeliščarski turistični produkt, ki bo ozaveščal prebivalstvo in obiskovalce o pomenu odgovornega upravljanja z naravno in kulturno dediščino in jim nudil višjo kvaliteto življenja, vzpostavljena bo mreža zeliščarjev, ki sicer nimajo svoje krovne institucije, obenem pa bo vzpostavljeno tudi inovativno komunikacijsko orodje, e-herbarij.

Naravna in kulturna dediščina zeliščarstva na Slovenskem je izredno pestra in bogata, a zaradi nepovezanosti ključnih deležnikov na tem področju ne more razviti svojih potencialov za celovit gospodarski, okoljski in socialni razvoj. Naraščajoče zanimanje in povpraševanje po zeliščnih produktih in vsebinah doma in v svetu je vključene LAS v operacijo sodelovanja spodbudil h krepitvi in razvoju prednosti in priložnosti na tem področju ter oblikovanju inovativnega zelenega turističnega produkta, ki bo pomembno prispeval k prepoznavanju Slovenije kot zdrave, aktivne zelene destinacije. Vključenim zeliščnim in turističnim ponudnikom pa bo omogočil oblikovanje povezane butične ponudbe z visoko dodano vrednostjo ter inovativnim komunikacijskim sredstvom, e-herbarijem.

Cilj:

 • Pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije zeliščar za 15 oseb
 • Vzpostavitev protokola za certificiranje pridelave in predelave za dve izbrani zelišči
 • Prispevanje vsebine pri vzpostavitvi inovativnega komunikacijskega orodja, e-herbarija
 • Priprava 5 krajših promocijskih filmov
 • Vzpostavitev mreže ponudnikov
 • Izvedba Festivala zelišč Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2018 in 2019
 • Razvoj enega novega kulinaričnega izdelka na področju zeliščarstva
 • Zasnova in priprava turističnega produkta
 • Priprava krovne in podpornih zgodb na področju zeliščarstva

 

Prispevek k doseganju ciljev SLR:

 • Prispevek k cilju Razvoj in spodbujanje podjetniške dinamike in človeških potencialov za nova delovna mesta
 • Prispevek k cilju Izboljšanje pogojev za življenje v lokalnem okolju
 • Prispevek k cilju Ohraniti doseženo stopnjo varstva okolja in izboljšati trajnostno rabo naravnih virov
 • Prispevek k cilju Povečanje zaposljivosti in podjetnosti mladih

 

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 1. Pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije zeliščar: 15 osebam iz območja LAS ZSŠD zagotoviti pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije zeliščar.
 2. Certificiranje zelišč: vzpostavitev protokola za certificiranje pridelave in predelave zelišč (na območju LAS ZSŠD za ajdo in pehtran).
 3. E-herbarij: inovativno komunikacijsko orodje oziroma skupna spletna platforma operacije, na kateri bodo dostopne informacije o zeliščih, zgodovini uporabe, zgodbe o zeliščih, uporabi zelišč v gastronomiji, gojenju zelišč, vsebine, nastale tekom operacije.
 4. Promocijski film: priprava petih krajših filmov s predstavitvijo območij, zeliščarjev in zeliščarskih izdelkov za namene promocije zeliščarstva, predvsem v turistične namene.
 5. Vzpostavitev mreže ponudnikov in mentorjev: popis ponudnikov na območju
 6. Festival zelišč Zgornje Savinjske in Šaleške doline: izvedba festivala v letu 2018 in 2019, z uvodnim dogodkom v Fidovem gaju, zaključen dogodek v Mozirskem gaju. Na festivalu bodo sodelovali ponudniki s celotnega območja LAS ZSŠD. Del festivala bodo dnevi odprtih vrat pri posameznih ponudnikih z delavnicami oziroma izobraževanji.
 7. Razvoj novih izdelkov : razvoj novih kulinaričnih izdelkov na področju zeliščarstva.
 8. Turistični produkt: zasnova in priprava enodnevnega in tridnevnega turističnega produkta zeliščarstva Zgornje Savinjske in Šaleške doline.
 9. Zeliščarske zgodbe: priprava ene krovne in tri do pet podpornih zgodb, pripravljenih preko delavnic z lokalnimi deležniki, priprava priročnika.

 

Pričakovani rezultati:

 • Uspešno izvedena in zaključena operacija ˝ITP zeliščarske dediščine˝
 • V aktivnosti vključene osebe iz ranljivih skupin (mladi brezposelni, ženske, starejši, oskrbovalci)
 • Vključeni deležniki v izvajanje operacije (ponudniki na področju zeliščarstva)
 • Vzpostavljena trajna mreža ponudnikov s področja zeliščarstva med vsemi sodelujočimi LAS-i
 • Pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije zeliščar za 15 oseb
 • Ustrezno izobraženi in usposobljeni ponudniki in ˝mentorji˝ s področja zeliščarstva
 • Pridobljeni certifikati za 12 avtohtonih oz. tradicionalnih zelišč na območju RS (na območju LAS ZSŠD dve zelišči)
 • Vzpostavljen e-herbarij z zbranimi informacijami za ponudnike, potrošnike, ljubitelje zelišč in splošno javnost
 • Izvedeni promocijski dogodki/festivali z vključevanjem ponudnikov s področja zeliščarstva in strokovnih vsebin (Festival zelišč Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2018 in 2019)
 • Pripravljene zgodbe za področje zeliščarstva
 • Izdelan promocijski material in promocijski film
 • Razviti in izdelani novi zeliščni produkti/izdelki
 • Razviti novi integralni turistični produkti zeliščarske dediščine
 • Izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji LAS

 


 

Med šaleškimi travniki in savinjskimi vrhovi - promocijski film o zeliščarstvu

 

Promotional movie about herbalism

 

Werbefilm über Kräuterkunde