1. Javni poziv LAS ZSŠD

Naslov operacije  Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: ozaveščanje javnosti
Akronim  Jejmo lokalno: ozaveščanje javnosti
Prijavitelj operacije  Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Partnerji operacije Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS
Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Zavod Celje
Razvojna agencija Savinjsko Šaleške regije
Obdobje izvajanja  1.9.2018 – 1.3.2020, podaljšano do 31.7.2020
Vrednost operacije  38.423,00 € z DDV
Celotna vrednost  37.499,00 € brez DDV
Sredstva EKSRP  29.999,20 €
Lastna sredstva  8.423,80 €
Opis operacije Operacija se izvaja na območju vseh občin Zgornje Savinjske in Šaleške doline, ter je ena izmed dveh operacij, ki v celoti pokriva prednostno področje prehranske samooskrbe. Operacija temelji na ozaveščanju in promociji varovanja okolja in narave, ter pomena lokalne prehranske samooskrbe, ne le v gospodinjstvih ampak tudi v obrokih javnih zavodov, kot so šole in vrtci. Preko operacije bo vzpostavljen inovativen model izobraževanja za osnovnošolske otroke (vključenih preko 1000 otrok) in model ohranjanja možganske čilosti za starostnike in bolnike z demenco (vključenih preko 100 oseb). Pripravljen model bo predstavljen skozi uporabo sodobnih virtualnih orodij, VR očal, ki so otrokom, predvsem pa starostnikom še dokaj nepoznana. Za namene izobraževanja  bo izvedenih 20 delavnic za kmete in mlade brezposelne na podeželju, s ciljem izboljšati pestrost ponudbe prehranskih izdelkov na kmetiji. Ob zaključku projekta bo izvedena tiskovna konferenca, kjer bodo predstavljeni rezultati obeh dopolnjujočih se operacij.                                        Več informacij o operaciji na spletni strani: http://www.lu-velenje.si/projekti/nacionalni-projekti/n-aktualni-projekti/item/108-jejmo-lokalno-povecanje-stopnje-prehranske-samooskrbe-v-sasa-regiji-ozavescanje-javnosti

 

Naslov operacije  Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji:  vzpostavitev tržnih poti
Akronim  Jejmo lokalno: vzpostavitev tržnih poti
Prijavitelj operacije  Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Partnerji operacije  Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma                      Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Zavod Celje               Urška Stropnik Šonc, samostojna kulturna ustvarjalka, ilustratorka
Obdobje izvajanja  1.9.2018 – 31.12.2019
Vrednost operacije  53.586,89 € z DDV
Celotna vrednost  52.244,89 € brez DDV
Sredstva EKSRP  41.795,91 €
Lastna sredstva  11.790,98 €
Opis operacije Operacija se izvaja na območju vseh občin Zgornje Savinjske in Šaleške doline, ter je ena izmed dveh operacij, ki v celoti pokriva prednostno področje prehranske samooskrbe. Z operacijo želijo rešiti skupne probleme območja, kot so pomanjkanje tržne usmerjenosti, pomanjkanje tržnih mest, premalo sodelovanja in povezovanja. Lokalnim pridelovalcem in predelovalcem se bo preko operacije ponudilo orodja, ki jim bodo omogočila bolj racionalno pridelavo in predelavo, obenem pa kupcem bolj dostopna in privlačna tržna mesta. Preko operacije bo naprej izvedena analiza o možnostih oskrbe z lokalno pridelano hrano na območju SAŠA regije, ki bo podala ključne informacije za nadaljnje delo. Preko vseh aktivnosti operacije se bo razvila blagovna znamka ˝jejmo lokalno˝, vzpostavila se bo spletna stran ponudnikov in spletna prodaja. Preko operacije pa bo kupljenih tudi 10 vitrin, ki bodo postavljene v turistične objekte po vseh občinah.                   Vzpostavljena spletna stran: https://lokalnojezakon.si/                 Več informacij o operaciji na spletni strani: http://www.lu-velenje.si/projekti/nacionalni-projekti/n-aktualni-projekti/item/111-jejmo-lokalno-povecanje-stopnje-prehranske-samooskrbe-v-sasa-regiji-vzpostavitev-trznih-poti

 

Naslov operacije  TUKAJ.SI – energetsko varčen TIC in okolju prijazen turizem
Akronim  TUKAJ.SI
Prijavitelj operacije  Občina Mozirje
Partnerji operacije Finančni partner: Občina Ljubno                                          Vsebinski partnerji: Občina Rečica ob Savinji, Občina Gornji Grad, Občina Šmartno ob Paki, Občina Šoštanj,  Mestna občina Velenje, Občina Luče
Obdobje izvajanja  21.5.2018 – 30.6.2019, podaljšano do 15.10.2019
Vrednost operacije  164.873,58 € z DDV
Celotna vrednost  137.360,56 € brez DDV
Sredstva EKSRP  101.372,09 €
Lastna sredstva  63.501,49 €
Opis operacije Operacija ˝TUKAJ.SI˝ predstavlja projekt vzpostavitve novega produkta ˝okolju prijazen turizem SAŠA regije˝, ki bo izhajal iz novo zgrajenega turistično-informacijskega centra (TIC) v Mozirju. Operacija vključuje  naložbo gradnje energetsko-varčnega objekta, s katerim se bo izkoristilo izredno pomembno lokacijo, mimo katere se, po ocenah, letno prepelje 150.000 turistov. Namen operacije je koristiti prednosti ohranjenega okolja v prid razvoja okolju prijaznega turizma ter izkoristiti strateško lokacijo v Mozirju za vzpostavitev TIC-a, ki bo prinašal koristi celotni SAŠA regiji. Prijavitelj je Občina Mozirje, ki želi spodbuditi povezovanje v promociji in trženju turistične ponudbe. Dodaten finančni partner je Občina Ljubno, ki preko operacije vzpostavlja e-polnilnico za kolesa in se tako pridružuje aktivnostim okolju prijaznega turizma.                                          Cilji operacije so torej: postavitev manjšega energetsko varčnega objekta, v katerem bo urejen TIC, vzpostavitev enega delovnega mesta, vzpostavitev dveh točk za napajanje e-prevoznih sredstev (na Ljubnem in v Mozirju), vzpostavitev točke za kolesarje z izposojo koles, oblikovanje produkta, ki bo spodbujal trajnostno mobilnost.                                                    Več informacij o operaciji na spletni strani: https://mozirje.si/izgradnja-tic-mozirje/

 

Naslov operacije STARTUP SAŠA regija – spodbujanje podjetništva v SAŠA regiji
Akronim STARTUP SAŠA
Prijavitelj operacije SAŠA INKUBATOR, družba za podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.
Partnerji operacije Klub podjetnikov SAŠA regije, Občina Ljubno
Obdobje izvajanja 1.7.2018 – 31.7.2020
Vrednost operacije 68.475,40 € z DDV
Celotna vrednost 68.475,40 € brez DDV
Sredstva EKSRP 58.204,09 €
Lastna sredstva 10.271,31 €
Opis operacije Glavni namen operacije je ustvarjanje spodbudnega podjetniškega okolja, ki bo na dolgi rok zagotavljalo nastajanje novih podjetij in delovnih mest na podeželju. Veliko mladih s podjetniškimi idejami, potrebujejo spodbudo, znanje in motivacijo, da uresničijo in realizirajo le-te. Z izvedbo operacije se bo dvignila podjetnost pri mladih na podeželju, ter jim skozi izobraževanj na področju novih poslovnih modelov omogočilo nove priložnosti za realizacijo podjetniških idej. S prikazom primerov dobrih praks, ki v okolju že obstajajo, se bo prispevalo k vračanju mladih po študiju, kjer bodo potenciale podeželja ter svoja znanja izkoristili za poslovne priložnosti. Aktivnosti bodo usmerjene v nastajanje zelenih delovnih mest na področju lesa, samooskrbe, turizma in zelenih tehnologij.                                     Aktivnosti bodo usmerjene v iskanje idej, zagotavljanje mentorskih programov, izvedbo heckatonov (večdnevni intenzivni program za razvoj idej), v hitrejšo rast obstoječih podjetij, povezovanje z domačimi in tujimi investitorji,… Vzpostavljen bo kontinuiran sistem kombinacije promocijskih dogodkov z dogodki za razvoj podjetniških idej ter razvoj ideje do poslovnega modela, ter nato do produkta na trg, vključujoč mentorske programe za startup podjetja na podeželju. Ciljne skupine so mladi, brezposelni ali zaposleni s podjetniškimi idejami, ki jih želijo realizirati, ter mlada, obstoječa podjetja, ki želijo hitreje prosperirati na trgu. Vzpostavljena bo tudi mreža za podporo pri razvoju podjetništva v regiji Iniciativa Startup Savinjska, ki bo delovala po zaključku operacije (podpis memoranduma).                                                                         Več informacij o operaciji na spletni strani: https://sasainkubator.si/2019/08/01/startup-sasa-regija-spodbujanje-podjetnistva-v-sasa-regiji/

 

Naslov operacije Ureditev športnega igrišča z objektom za rekreacijo, turizem in prosti čas v zaselku Lajše pri Šoštanju
Akronim Športno igrišče Lajše
Prijavitelj operacije Občina Šoštanj
Partnerji operacije Športno društvo Lajše, Šaleški aeroklub, Turistično društvo Topolšica podeželje, Naravno zdravilišče Terme Topolšica
Obdobje izvajanja 1.6.2018 – 30.9.2019
Vrednost operacije 278.550,39 € z DDV
Celotna vrednost 228.319,99 € brez DDV
Sredstva EKSRP 92.164,34 €
Lastna sredstva 186.386,05 €
Opis operacije Širše območje zaselka Lajše pri Šoštanju, ki šteje že skoraj 100 stanovanjskih enot, ne premore urejenega prostora za druženje, igro in delovanje krajanov na športnem, kulturnem, mladinskem in drugih področjih. Ureditev območja bo pomagalo tudi pri povezanosti zaselka Lajše z letališčem in bližnjimi turističnimi lokacijami, kot so Terme Topolšica. Obenem bodo svoje prostore dobila delujoča športna, kulturna in turistična društva, kar predstavlja znatno lokalno življenjsko izboljšavo.                           Na lokaciji je obstoječe asfaltirano nogometno igrišče in igrišče za odbojko, ki pa sta v zelo slabem stanju in praktično nista varna za uporabo. Zaradi izkazanega interesa lokalnega prebivalstva, lokalnih društev, s strani uporabnikov letališč in turistov s Term Topolšica se je Občina Šoštanj odločila za izgradnjo novega objekta in posodobitev obstoječih igrišč, ter ureditev okolice. Nov objekt bo omogočil druženje in izvedbo aktivnosti za starejše, za rekreativne in izobraževalne dejavnosti za zaposlene iz lokalnega gospodarskega okolja, izvedbo aktivnosti za mlade,…                                                                     Namen operacije je izgradnja novega objekta, ki bo v uporabi za vse starostne generacije, še posebej otrok, upokojencev in ranljivih skupin. Objekt vključuje dvorano, v kateri se lahko dejavnosti  izvajajo skozi celo leto. Z ureditvijo lokacije se bo rešil problem nesorazmerno razporejene turistične in rekreacijske infrastrukture. Cilj operacije je krajanom omogočiti kvalitetno preživljanje prostega časa, druženja in s tem boljših medsebojnih odnosov.                                                                 Več informacij o operaciji na spletni strani: https://www.sostanj.si/objava/145746
Fotografije

 

Naslov operacije Čarobnost podeželja Šaleške doline
Akronim Čarobnost podeželja ŠD
Prijavitelj operacije Zavod za turizem Šaleške doline
Partnerji operacije Turistična zveza Velenje, Kmetija Imperl, Vrtnarstvo Imperl, Mestna občina Velenje, Muzej Velenje, Festival Velenje, Občina Šoštanj, Ekološka kmetija Potočnik Poprask, Mladinski center Šmartno ob Paki, Turistična kmetija Apat, Zavod Čanč, Šaleški aeroklub, IM Irman, proizvodnja piva, Marija Irman s.p., Terme Topolšica d.d., Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki, PR Španc – Milena Podgoršek, Bahor, unikatna keramika in lončarstvo d.o.o., Izletniška kmetija domačija Lamperček, Čebelarstvo Čanč
Obdobje izvajanja 15.4.2018-30.4.2019, podaljšano do 15.10.2019
Vrednost operacije 80.312,95 € z DDV
Celotna vrednost 76.405,09 € brez DDV
Sredstva EKSRP 56.543,62 €
Lastna sredstva 23.769,33 €
Opis operacije Operacija ˝Čarobnost podeželja Šaleške doline˝ je nadgradnja dveh v preteklosti že izvedenih operacij: Turistična ponudba Šaleške doline, Imejmo zabavo, jejmo zdravo z raznovrstno ponudbo podeželja Šaleške doline. V okviru operacije Čarobnost podeželja Šaleške doline bo izvedena nadgradnja obeh omenjenih operacij v obliki zanimivih, kakovostnih integralnih zelenih turističnih produktov skupaj z mrežama turistično-informacijskih točk in ponudnikov storitev na podeželju Šaleške doline v okviru podpornega okolja. Operacija zajema vključevanje različnih ponudnikov turističnih storitev Šaleške doline, pozicioniranje produktov na turistični trg, oglaševanje in marketing.                                                                                      Dosedanji pristop k razvoju zelenega turizma je bil manj uspešen oziroma slabo celostno zasnovan, saj so bili razvit samo promocijski materiali, ki pa ponudnike niso povezali v mreže oziroma programe in produkte, ki bi se na terenu lahko tržili kot izvajali. Zato je del te operacije konkretno delo na terenu, da obiskovalce pripeljemo na podeželje in ob tem poskrbimo za tri ključne dejavnike zadovoljnih obiskovalcev (čustva, doživetje in zabava).                                                                                      Vzajemno sodelovanje in snovanje zanimivih ter vsem dostopnih turističnih storitev in informacij je ključnega pomena za razvoj zelenega ter dostopnega turizma v Šaleški dolini. Razvoj takšnih programov in produktov nudi dodatno vrednost območja ne-le obiskovalcem ampak dvigne kakovost življenja lokalnemu prebivalstvu in poskrbi za vključenost prav vseh skupin.                 Preko operacije bo usposobljen kader in vzpostavljeni pogoji za učinkovito delovanje destinacijskega menedžmenta, razviti bodo štirje inovativni zeleni integralni produkti za različne tipe obiskovalcev, oblikovana in vzpostavljena bo krovna zgodba Šaleške doline, vzpostavljena bo mreža TIP-ov po vsej Šaleški dolini, oblikovani in natisnjeni bodo promocijski katalogi in produktne brošure, izdelani bodo 360 stopinjski virtualni pogledi ponudnikov, promocijski videi,… Dolgoročno naj bi z rezultati operacije povečali turistični obisk domačih in tujih gostov, povečali zasedenost turističnih kapacitet, ter kreirali nova zelena delovna mesta in zagotavljali boljši življenjski standard lokalnega prebivalstva. Več informacij o operaciji na spletni strani: http://www.velenje-tourism.si/vredno-ogleda/carobnost-podezelja-saleske-doline

 

Naslov operacije Turizem Savinjsko Šaleške doline
Akronim Turizem SAŠA
Prijavitelj operacije Razvojna agencija Savinjsko Šaleške regije d.o.o.
Partnerji operacije Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma, Občina Nazarje, Občina Mozirje, Občina Ljubno, Občina Luče, Občina Rečica ob Savinji, Občina Solčava, Občina Gornji Grad, Občina Šmartno ob Paki, Občina Šoštanj, MO Velenje, Terme Topolšica d.d., TD Mozirje
Obdobje izvajanja 15.5.2018 – 31.3.2019
Vrednost operacije 133.646,43 € z DDV
Celotna vrednost 114.333,00 brez DDV
Sredstva EKSRP 97.183,06 €
Lastna sredstva 36.463,37 €
Opis operacije Glavni namen predlagane operacije je v obliki ukrepa spodbujanja povezovanja ter mreženja na področju novih poslovno-trženjskih modelov ter podjetniških iniciativ, graditi, spodbuditi razvoj in podjetniško dinamiko v regiji ter na ta način okrepiti osnovno infrastrukturo ter osnovne storitve, posebej tudi z vidika gradnje vključujoče družbe ter skrbi za izboljšanje oziroma dvig kakovosti življenja prebivalcev regije. Preko oblikovanja novih programov in storitev ter preko zaposlitev želimo vključiti čim več oseb. Ključno področje, na katerega cilja operacije je turizem, ki je prepoznan kot neizkoriščen potencial oziroma priložnost v SLR. Operacija je zasnovana tako, da bo gradila na že obstoječih pobudah ter izkušnjah in vključuje vse ključne deležnike razvoja na področju turizma.                          Specifični cilji in učinki operacije so:

 • Izdelati celostno analizo stanja, ki bo zajela celotno regijo ter ključne vidike vključujoče družbe v povezavi s turizmom ter zelenim/trajnostnim razvojem, ter tako dobiti dober vpogled, ki bo omogočal dobro pripravo razvojnih usmeritev
 • Preko izdelave strategije storitev in produktov ter trženjske strategije povečati vključenost ciljnih skupin
 • Preko izvedbe ključnih izdelkov, akcij ter izobraževanj dvigniti kakovost življenja, raven zaposlenosti ter hkrati tudi prepoznavnost regije                                                                     Predvideni rezultati so:
 • Izdelana analiza stanj
 • Izdelani strategiji razvoj in trženja z izvedenimi delavnicami ter priročnikom
 • Razvite turistične storitve skupaj s promocijskimi gradivi ter akcijami
 • Izobraževanja in delavnice za večjo vključenost
 • Razvoj turizma in mreženja
 • Izvedene dejavnosti informiranja in obveščanja o operaciji        Več informacij o operaciji na spletni strani: http://ra-sasa.si/turizem-sasa/
Fotografije

 

2. Javni poziv LAS ZSŠD

Naslov operacije Priložnost na pragu – z lastnim potencialom do poslovnega uspeha
Akronim Priložnost na pragu
Prijavitelj operacije Center Rinka, zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega
Partnerji operacije Občina Solčava
Obdobje izvajanja 1.4.2019 – 30.6.2021
Vrednost operacije 50.007,15 € z DDV
Celotna vrednost 45.969,22 brez DDV
Sredstva EKSRP 39.073,84 €
Lastna sredstva 10.933,31 €
Opis operacije Območje izvajanja operacije, območje občine Solčava je izrazito trajnostno naravnano. Njena gospodarska usmeritev je poleg kmetijstva, gozdarstva, nekaj obrti in storitvenih dejavnosti, zeleni turizem, ki zajema ekonomsko, kulturno, družbeno in okoljsko dimenzijo. Prebivalci območja želijo ohraniti doseženo stopnjo varstva okolja ob hkratnem pozitivnem ekonomskem učinku na območju na osnovi endogenih potencialov. To želijo doseči s širjenjem zavedanja o novih poslovnih priložnostih, z izboljšanjem klime za podjetništvo na osnovi lastnih resursov, s spodbujanjem novih potencialov za vzpostavitev zelenih delovnih mest, ter s spodbujanjem mreženja ponudnikov storitev in produktov.           Operacija je namenjena domačim gospodarstvom in posameznikom, da prepoznajo edinstvene prodajne priložnosti v razlikovalnih sposobnostih območja. Izdelana bo platforma za možnost prenosa modela v druga okolja.                                        Z operacijo bodo spodbujali k prepoznavanju edinstvenih prodajnih priložnosti na lastni kmetiji ali v podjetju, ter vzpostavili ugodno okolje za dvig stopnje motiviranosti in samozavesti za izkoriščanje razlikovalnih sposobnosti okolja. V ta namen bodo izvedene motivacijske delavnice.                                              Preko operacije bodo izboljšane kompetence in znanja prebivalstva za lastno promocijo in izkoriščanje prodajnih priložnosti. Preko izvedenih izobraževanj oziroma delavnic bo dosežena osebnostna rast posameznih oseb in gospodarstev. Večja motiviranost, usposobljenost in samozavest ponudnikov bo pripomogla k boljši predstavitvi lastnih zgodb ali produktov. Kot zadnji korak bodo evidentirana zainteresirana gospodarstva in posamezniki, za katere bodo zbrane, oblikovane in zapisane individualne vsebine, pripravljene za predstavitev in interpretacijo. Izvedena bodo individualna izobraževanja za interpretacijo lastnih zgodb. Preko operacije bodo vzpostavljeni tudi prostorsko tehnični pogoji za mrežni nastop ponudnikov, ter sama izvedba dogodka po principu odprte kuhinje.                        Več informacij o operaciji na spletni strani: http://solcavsko.info/index.php?id=133

 

Naslov operacije Nadgradnja adrenalinskega družinskega izziva
Akronim NADI
Prijavitelj operacije Kamp Menina d.o.o.
Partnerji operacije Gostilna KACA, Katja Cafuta s.p.; Janik, Bojan Napotnik s.p.
Obdobje izvajanja 1.1.2019 – 30.9.2019
Vrednost operacije 62.698,91 € z DDV
Celotna vrednost 52.891,33 € brez DDV
Sredstva EKSRP 10.606,11 €
Lastna sredstva 52.092,80 €
Opis operacije Slovenija vsako leto s svojimi naravnimi dobrinami pritegne vedno več turistov. Izredno močna naravna danost je Zgornja Savinjska dolina. V dolini bodo prijavitelj in partnerji uvedli nadgradnjo programa imenovanega Adrenalinski družinski izziv, ki bo pritegnil več slovenskih turistov, še posebej več aktivno naravnanih družin. Poudarek izziva bo na povezovanju družin z različnimi športnimi panogami.                                                Namen operacije je s prihajajočimi leti razviti program, ki bo ob tempu službe, šole in obveznosti družino ob doživljanju aktivnosti še bolj povezal. Adrenalinski izziv želijo razviti do te mere, da bo postal tradicija. Adrenalinski izziv bo potekal vsako leto ob primernem vremenu, en vikend, konec junija ali v začetku julija.     Pri organizaciji adrenalinskega družinskega izziva se bodo povezali s ponudniki nastanitvenih zmogljivosti, športa in turistične animacije v dolini. Program bo potekal celostno, z vključenimi nočitvami v mobilnih hiškah, vso hrano in dodatno animacijo za odrasle in otroke.                                                Namen je v prihodnosti povabiti čim večje število družin, ki se bodo na območje zaradi pozitivne izkušnje tudi vrnile. Z NADI se bo povečala zasedenost namestitvenih zmogljivosti v času nizke sezone v celotni regiji in razširila prepoznavnost doline, kot športne destinacije, ki je primerna za družine.                                 Več informacij o operaciji na spletni strani: https://www.campingmenina.com/2015/eu-projekt/?lang=sl

 

Naslov operacije Medgeneracijsko središče SAŠA – Generacije pod krošnjo
Akronim Generacije pod krošnjo
Prijavitelj operacije Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Partnerji operacije Ustanova fundacija Sadni gozd, Razvojna agencija Savinjsko Šaleške regije d.o.o., Arhitekt Gregor Gojević, Gregor Gojević s.p., Krajinsko arhitekturno projektiranje in oblikovanje, Kaja Flis s.p., Društvo prijateljev mladine Rečica ob Savinji
Obdobje izvajanja 1.1.2019 – 31.12.2020
Vrednost operacije 125.214,00 € z DDV
Celotna vrednost 124.492,69 € brez DDV
Sredstva EKSRP 99.594,15 €
Lastna sredstva 25.619,85 €
Opis operacije Demografski trendi za Slovenijo kažejo, da bo leta 2020 vsak peti prebivalec starejši od 65 let. Evropa razvija različne modele, s katerimi bi posledice tega dejstva omilila. Ena izmed pomembnejših rešitev, ki je že realizirana v posameznih okoljih, so centri medgeneracijskega sodelovanja. Rezultati obstoječih centrov kažejo, da je potreba večja, kot je prostorska in kadrovska kapaciteta. Operacija Generacije pod krošnjo je odgovor na potrebo iz okolja in uresničuje cilje Strategije lokalnega razvoja na območju LAS ZSŠD. Prijavitelj in partnerji so oblikovali operacijo, ki bo aktivirala ranljive skupine prebivalstva iz vseh 10 občin Zgornje Savinjske in Šaleške doline in na ta način povečala njihovo socialno vključenost ter izboljšala kakovost življenja najšibkejših v regiji.                                                          Načrtovani rezultati so:

 • Inovativna medgeneracijska mreža za krepitev ranljivih ciljnih skupin, ki bo povezala vse ključne akterje v SAŠA regiji
 • Razširitev dejavnosti medgeneracijskega in medkulturnega sodelovanja na nove lokacije v SAŠA regiji
 • Vzpostavitev koordinacijskega središča projekta v občini Šoštanj
 • Minimalno 1000 različnih uporabnikov iz ranljivih skupin bo izboljšalo svojo socialno mrežo in bo vključeno v neformalne oblike druženja, sodelovanja ali delovne aktivacije
 • Izvedena bo minimalno 1 vsebinska aktivnost dnevno
 • Izvedenih bo 50 delavnic delovne aktivacije, v katere bodo vključene ranljive ciljne skupine
 • 20 novih usposobljenih prostovoljcev, 2 novi delovni mesti
 • Promocija preko Facebooka in Instagrama                            Operacija odgovarja na potrebe različnih ciljnih skupin vseh generacij in vseh kultur, predvsem ranljivih skupin (mladi, ženske, starejši, invalidi, oskrbovalci, priseljenci) in je trajnostno naravnana. Izobraževanje ljudi je dolgoročna naložba, ki ima trajne učinke na različnih področjih. Trajnost bo dosežena tudi preko rezultatov konkretne delovne aktivacije ranljivih skupin, ki bodo predstavljale dodano vrednost v posamezni občini.                                                                     Več informacij o operaciji na spletni strani: http://www.lu-velenje.si/projekti/nacionalni-projekti/n-aktualni-projekti/item/113-medgeneracijsko-sredisce-sasa-generacije-pod-krosnjo

 

Naslov operacije Velnes za zdravo življenje v naročju Alp
Akronim Po zdravje v Alpe
Prijavitelj operacije Plesnik turizem in marketing d.o.o.
Partnerji operacije Občina Solčava, Računovodske storitve in prenočišča, Marjeta Terbovšek s.p., Razvojna agencija Savinjsko Šaleške regije d.o.o.
Obdobje izvajanja 1.2.2019 – 30.6.2020
Vrednost operacije 21.633,52 € z DDV
Celotna vrednost 20.711,41 € brez DDV
Sredstva EKSRP 17.190,47 €
Lastna sredstva 4.443,05 €
Opis operacije Turisti in domačini, ki obiskujejo območje Solčavskega, iščejo mir in neokrnjeno naravo. Največkrat prav zaradi vsakodnevne preobremenjenosti in hitrega tempa življenja, ki posledično povzroča slabo spanje, bolečine v glavi, vratu, ramenih in hrbtu zaradi prisilne drže, nemir in depresijo. Turisti, ki pridejo na oddih v Logarsko dolino, večinoma ne znajo sami poskrbeti za svoje dobro počutje, ne znajo si pomagati in izkoristiti zdravilnih energij narave za svoje zdravje in kvalitetno življenje, kar vpliva tudi na manjše zadovoljstvo gostov. Podobno kot večina domačinov tudi zaposleni v turizmu v vsakodnevnem hitenju težko najdejo čas zase in si v hitenju ne znajo sami izboljšati počutja. To vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in njihovih bližnjih, kot na kvaliteto opravljanja dela v turizmu.                                                               Z operacijo želimo pomagati obiskovalcem Logarske doline in domačinom širšega območja Zgornje Savinjske in Šaleške doline, še posebej zaposlenim v turizmu, da si s pomočjo naravnih metod v stiku z naravo krajinskega parka olajšajo vsakodnevne težave, izboljšajo počutje in kvaliteto bivanja, ter zato lažje in z več pozitivne energije vstopajo v stik z drugimi ljudmi v svojem prostem časi in na delovnem mestu.                      Preko operacije se bodo udeleženci tečajev naučili preprostih masažnih tehnik glave, vratu, ramen in hrbta, ki jih lahko koristijo celo življenje in si preventivno pomagajo, da ne pride do še večjih zapletov. Udeleženci tečajev se bodo naučili prisluhniti svojemu telesu in preprosto biti v stiku z naravo in s samim seboj. Preko operacije bo urejena pot za boso hojo in 10 mini lokacij z lesenimi podesti za meditacijo v naravi, preko katerih se bo operacija dotaknila duševnega zdravja in vplivala na njegovo vitalnost. Izvedena pa bo tudi promocija rezultatov operacije, in sicer fotografski in video material, objave v spletnih medijih, ter promocijski dogodek.                                                                     Več informacij o operaciji na spletni strani: https://www.plesnik.si/hotel/po-zdravje-v-alpe

 

Naslov operacije Martinov svet – vstopnica SAŠA regije
Akronim Martinov svet
Prijavitelj operacije Občina Šmartno ob Paki
Partnerji operacije Mladinski center Šmartno ob Paki, Turistično društvo Šmartno ob Paki, Ekološka kmetija Potočnik Poprask
Obdobje izvajanja 1.1.2019 – 26.2.2021
Vrednost operacije 123.231,85 € z DDV
Celotna vrednost 107.217,47 € brez DDV
Sredstva EKSRP 70.763,54 €
Lastna sredstva 52.468,31 €
Opis operacije V sklopu operacije Martinov svet, se bo v Šmartnem ob Paki uredil turistično informacijski center (TIC), zgradil se bo sanitarni objekt s kolesarnico, zaposlilo se bo eno osebo za polni delovni čas, ki bo skrbela za izvajanje programov operacije, program promocije, program delavnic in aktivnosti za spodbujanje položaja starejših in mladih brezposelnih, mreženje,…                  TIC se bo uredil v prostorih JZ Mladinskega centra Šmartno ob Paki, kateri že obsega hostel. Pri tem se bo izkoristila lokacijska danost ŠoP v odnosu do Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Osnovni razlog za izvedbo operacije je izboljšati in okrepiti turistično prepoznavnost območja, obenem pa enotno predstaviti turistično ponudbo območja tako turistom kot lokalnemu prebivalstvu. Sanitarni objekt s kolesarnico za e-kolesa bo omogočal kvalitetno podporo izvedbi dogodkov in aktivnosti ter s tem prispeval k izboljšanju pogojev za življenje v lokalnem okolju, tako lokalnemu prebivalstvu, turistom, kot pripadnikom ranljivih skupin. Pri izvedbi operacije bo posebna skrb namenjena okoljski trajnosti ter vključenost širokega spektra deležnikov s celotnega območja iz različnih sektorjev. Dodaten razlog za izvedbo operacije je povečanje prepoznavnosti območja ŠoP, kot vinorodnega okoliša, ki ga dela edinstvenega . V sklopu programa operacije se bo povezalo turistične ponudnike z območja. Program bo omogočal njihovo predstavitev, lažjo povezavo, skupno delovanje ter prepletanje ponudb in storitev organizacij, ponudnikov, ter posameznikov, vpetih v ponudbo območja.                                                                                          Več informacij o operaciji na spletni strani: http://www.smartnoobpaki.si/predstavitev/evropski-projekti-2019-2022
Fotografije

 

 

 

 

 

 

 

Naslov operacije Trajnostno zagotavljanje endogenih vodnih virov – Žegnan studenec
Akronim Žegnan studenec
Prijavitelj operacije Občina Rečica ob Savinji
Partnerji operacije Visoka šola za varstvo okolja Velenje, Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje, Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Plastika Skaza d.o.o., Društvo prijateljev mladine Rečica ob Savinji
Obdobje izvajanja 1.1.2019 – 30.6.2020
Vrednost operacije 70.969,76 € z DDV
Celotna vrednost 69.655,57 € brez DDV
Sredstva EKSRP 55.201,85 €
Lastna sredstva 15.767,91 €
Opis operacije Že desetletja potekajo prizadevanja, da se usposobi, poleg obstoječega Letošča, še dodatni vodni vir pitne vode na območju občine Rečica ob Savinji. Žegnan studenec in Župnekovo žrelo sta v preteklosti že napajala določena naselja v občini, a se je izkazalo, da nista zanesljiva. Preko operacije se bo z raziskavo raziskalo ustreznost Žegnanega studenca in zalednih vodnih virov za pitje, s čimer se posledično rešuje problem enega samega vira pitne vode za območje štirih občin (Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno). Usposobljenost rezervnega vodnega vira je z vidika ekonomičnosti in okoljske vzdržnosti veliko bolj ustrezen, saj glavni rezervoar polni gravitacijsko in prečrpavanje ni potrebno. Operacije je še posebej pomembna v času segrevanja ozračja in hitrih vremenskih sprememb, ki povzročajo daljša sušna in padavinska obdobja. Pomembna je za zagotavljanje pitne vode, kot za vodooskrbo kmetij, ki posledično zanesljiveje pridelujejo hrano.                                                         Preko operacije bo izvedena analiza obstoječe oskrbe in virov pitne vode, analizirane bodo lastnosti vodnega vira, preko bioloških in kemičnih raziskav. Pomemben del predstavlja ozaveščanje prebivalcev, preko delavnic in predavanj, razvit pa bo tudi inovativen produkt, in sicer lonček iz biomateriala, ter promocijske aktivnosti.                                                                   Več informacij o operaciji na spletni strani: https://www.obcina-recica.si/objava/195559
Fotografije

 

Naslov operacije Center za gorski les
Akronim Center za gorski les
Prijavitelj operacije Gorski les, Alojz Lipnik s.p.
Partnerji operacije /
Obdobje izvajanja 1.1.2019 – 30.6.2020
Vrednost operacije 150.060,74 € z DDV
Celotna vrednost 123.000,61 € brez DDV
Sredstva EKSRP 99.999,50 €
Lastna sredstva 50.061,24 €
Opis operacije Operacija Center za gorski les izhaja iz prepoznane, a neizkoriščene tržne priložnosti v boljšem pozicioniranju lokalnega gorskega lesa in njegovih izdelkov na območju LAS ZSŠD. Pokritost z gozdom v Zgornji Savinjski dolini je 74%, v Šaleški dolini pa 58%, vendar gozdarstvo izkazuje nizko storilnost dela in majhno dodano vrednost. Po drugi strani več kot polovica navedenih gozdov leži na nadmorski višini nad 800 metrov. V takšnih zahtevnejših pogojih le les praviloma kakovostnejši in odpornejši. Gre za t.i. gorski les, ki se danes iz naših gozdov žal neselekcionirano prodaja po ceni običajnega lesa. Ocenjujemo, da je potencial gorskega lesa na zgornjesavinjskem cca 50.000 m3 in Šaleškem 10.000 m3, zato ob ustreznem prepoznavanju in tržnemu pozicioniranju predstavlja pomembno razvojno priložnost za doseganje višje vrednosti tako lastnikov gozdov kot tudi žagarjev in lesno-predelovalnih podjetij.                                    Hkrati z vse večjo okoljsko ozaveščenostjo in spreminjajočim se življenjskim slogom raste povpraševanje po kakovostnih lesenih izdelkih s poreklom, sodobnim oblikovanjem in zgodbo. Pozitivne trende rasti in trajnostno naravnane  pristope opažamo tudi v turizmu. V Sloveniji in v lokalnem okolju se povečujejo vlaganja v nove ali prenove obstoječih turističnih namestitev.                           Namen operacije je vzpostaviti Center za gorski les v Solčavi, ki bo v mrežo za gorski les poslovno in z novo storitvijo skupnega nastopa na trgu povezal obstoječe zainteresirane kmete in mala lesno-predelovalna podjetja iz LAS območja, ter z razstavnim prostorom in demonstracijskim turističnim apartmajem razširjal dobro prakso uporabe gorskega lesa. Ob tem bo Center za gorski les izkoristil priložnost za prodor gorskega lesa v turizem, kot vir za opremljanje namestitvenih objektov in kot temo nišnega turističnega proizvoda doživljanja gorskega gozda.                 Preko operacije bo vzpostavljena ena poslovna povezava oziroma mreža sodelovanja za gorski les, vzpostavljeni bosta dve novi podjetniški storitvi oziroma programa (skupni nastop podjetij z izdelki lokalnega gorskega lesa in turistični program), ter prenova opuščenega hleva z razstaviščem in demo apartmaji.
Fotografije