Nastanek LAS

Lokalna akcijska skupina Zgornje Savinjske in Šaleške doline, ki zajema območje občin Gornji Grad, Luče, Ljubno, Mestne občine Velenje, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, je bila ustanovljena 3.12.2015 s podpisom Pogodbe o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva Zgornje Savinjske in Šaleške doline na ustanovni Skupščini.

Namen ustanovitve LAS je priprava Strategije lokalnega razvoja (SLR) območja, ki bo podlaga za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo operacij na območju. v skladu s površino občin, številom prebivalcev in številom urbanih območij bodo LAS dodeljena sredstva za tekoče stroške in stroške animacije, ter za izvajanje operacij. SLR je bila oddana na Koordinacijski odbor CLLD (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) 28.1.2016.

SLR predvideva črpanje približno 2,2 mio € nepovratnih sredstev (sredstva EU in Republike Slovenije) do leta 2023. Sredstva bodo poleg izvajanja operacij na območju, porabljena tudi za izvajanje animacije. V SLR je na 4 tematskih področjih ukrepanja (ustvarjanje delovnih mest; razvoj osnovnih storitev; varstvo okolja in ohranjanje narave; večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin) zastavljenih 5 ciljev in v nadaljevanju 10 ukrepov, preko katerih želimo izboljšati gospodarsko stanje območja, obenem pa dvigniti kakovost življenja prebivalcem in ohraniti okolje. Sredstva bodo dodeljena na podlagi javnih pozivov, na katere se bodo lahko prijavili nosilci operacij in njihovi partnerji. Delovanje LAS v skladu z letnimi načrti aktivnosti spodbuja tudi vseh 10 občin, ki tako prispevajo k razvoju območja Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Poleg že omenjenih operacij načrtujemo tudi izvedbo operacij sodelovanja, kjer se bodo aktivnosti izvajale v sodelovanju z drugimi območji LAS v Sloveniji ali EU.

V LAS je trenutno vključenih 66 članov iz javnega, zasebnega in ekonomskega sektorja. Članstvo v LAS je odprto za vse prebivalce in pravne osebe z območja navedenih občin, zato vabimo vse, ki vas zanima sodelovanje z nami, da se priključite LAS ZSŠD. Prijavnica je dostopna na spletni strani LAS, pod zavihkom razpisi.

Partnerji LAS ZSŠD

Časovni okvir nadaljnjih aktivnosti za pripravo strategije lokalnega razvoja


 Prva srečanja partnerjev LAS

Na samem začetku priprav na novo programsko obdobje 2014-2020 so se aktivnosti za oblikovanje LAS začele posamezno v Zgornji Savinjski dolini in Šaleški dolini. Tekom aktivnosti in srečanj je prišlo do pobud za združitev obeh območij, ki sta v programskem obdobju 2007-2013 delovala vsak zase. Tako je pred Ustanovno skupščino LAS, 3.12.2016, prišlo do 7 srečanj partnerjev, in sicer 3 srečanja v Šaleški dolini in 4 srečanja v Zgornji Savinjski dolini.

Informativno srečanje partnerjev LAS

V mesecu juliju, 14.7.2015 je bilo na območju Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline organizirano prvo informativno srečanje partnerjev za oblikovanje pogodbenega partnerstva LAS Zgornje Savinjske doline oziroma LAS Šaleške doline. Na tem srečanju so  bilo s pomočjo ga. Nene Dokuzov podane najpomembnejše informacije o novem programskem obdobju.

Vabilo za informativno srečanje partnerjev Šaleške doline

Vabilo za informativno srečanje partnerjev Zgornje Savinjske doline

1. srečanje partnerjev LAS

Konec meseca avgusta je prišlo do prvega srečanja partnerjev LAS, tako v Zgornji Savinjski dolini, kot v Šaleški dolini. Na srečanju so bili partnerji ter vabljene strokovne institucije seznanjene z vsebinami, potrebnimi za pripravo strategije, obenem so določili nadaljnji načrt aktivnosti za pripravo strategije. Kot najpomembnejšo nalogo pa so pripravili SWOT analizo in določili razvojne cilje.

Vabilo na 1. srečanje partnerjev Šaleške doline

Vabilo na 1. srečanje partnerjev Zgornje Savinjske doline

1. srečanje partnerjev

1. srečanje2. srečanje partnerjev LAS

V mesecu septembru, natančneje 10.9. v Šaleški dolini in 11.9. v Zgornji Savinjski dolini, je potekalo 2. srečanje partnerjev, na katerem so določili pomembnost 4 tematskih področij ukrepanja (ustvarjanje delovnih mest; razvoj osnovnih storitev; varstvo okolja in ohranjanje narave; večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin) ter ukrepe za dosego razvojnih ciljev in strokovne organizacije primerne za prevzem odgovornosti za izvajanje. Obravnavali so tudi tematiko projektov sodelovanja in pripravo pravne podlage za pogodbo o ustanovitvi LAS.

Vabila so bila partnerjem poslana preko e-pošte.

2. srečanje

3.srečanje partnerjev LAS

Že v mesecu juliju se je s strani partnerjev LAS v Šaleški dolini izrazila želja, da bi se v novem programskem obdobju 2014-2020, območje Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline združilo v eno območje oziroma pogodbeno partnerstvo LAS. Zato je v začetku meseca oktobra potekalo srečanje partnerjev v Zgornji Savinjski dolini, kjer so odločali o združitvi obeh območij. Partnerstvo LAS ZSD se je večinsko odločilo za združitev s Šaleško dolino, torej za oblikovanje ene lokalen akcijske skupine, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline.

Vabilo so bila partnerjem poslana preko e-pošta.

3. srečanje

3. srečanje