logotipi-novice

Manj je več

 • torek, 17 januarja, 2023

Naziv aktivnosti:
Podpora in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalen akcijske skupine, operacija sodelovanja Manj je več

Povzetek:

Operacija ˝Manj je več˝ naslavlja več nivojev skrbi za okolje, varovanja okolja, zmanjševanja in ponovne rabe plastičnih odpadkov, prilagoditve kmetijstva podnebnim spremembam, zagotavljanje trajnostne proizvodnje hrane, prehranske varnosti, trajnostne predelave hrane in trajnostne porabe hrane, zmanjšanje količine zavržene hrane. Naslov operacije ˝manj je več˝ je pomenljiv in ima več podnaslovov, pomeni manj plastičnih odpadkov, več kompostnikov za gospodinjstva, manj odpadne hrane, večja kakovost hrane, manj obdelave tal s težkimi stroji, več vezave CO2 iz zraka v tla, manj toplogrednih plinov, večja kakovost življenja. Predvideva tako neposredne vplive na zmanjšanje odpadkov, njihovo reciklažo, zmanjšanje odpadne hrane in ostankov hrane, izboljšanje strukture tal, in
prenos znanja na območju partnerstva, ter aktivnega vključevanja ranljivih skupin. V operacijo je vključenih 5 slovenskih LAS-ov (LAS Bogastvo podeželja, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS S CILjem, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Ovtar Slovenskih goric) in en tuj LAS iz Irske.

Cilji:

 • Ozavestiti prebivalstvo o načinih uporabe ostankov hrane in zmanjšanju količin odpadne hrane,
 • Ozavestiti prebivalstvo o možnostih, prilagoditve lastne pridelave podnebnim spremembam,
 • Prenos primerov dobrih praks z implementacijo znanja
 • Mlade naučiti o pomenu prehranske samooskrbe in pripravljanju zdravih obrokov iz lokalnih sestavin, ter opomembnosti ločevanja odpadkov in kompostiranja nastalih bioloških odpadkov.
 • Preprečiti neustrezno zbiranje odpadnega olja, kot nevarnega odpadka, s primerno infrastrukturo.
 • Ozavestiti prebivalstvo o pomembnosti kratkih dobavnih verig in uživanju ekološke hrane
 • Za potrebe kratkih verig uporabiti povratno embalažo – za zmanjšanje vplivov na okolje, trajnostni vidik(ogljični, okoljski odtis).
 • Uspešno vodena in zaključena operacija

Prispevek k doseganju ciljev SLR:

 • Prispevek k cilju Ohraniti doseženo stopnjo varstva okolja in izboljšati trajnostno rabo naravnih virov

Glavne aktivnosti za doseganje ciljev:

 • Naložba v kuhinjo v Osnovni šoli Ljubno ob Savinji in priprava knjižice z recepti iz ostankov hrane
 • Ureditev učilnice na prostem v OŠ Karla Destovnika – Kajuha Šoštanj
 • Postavitev zbiralnikov odpadnega olja v Občini Šoštanj in Šmartno ob Paki, ter naložba v črpalko za odpadno olje, ter razdelitev posodic po gospodinjstvih za zbiranje odpadnega olja
 • Zbiranje odpadnega materiala, raziskovanje materiala in izdelava25 kom Organka – limited edition
 • Izobraževanje otrok o pomembnosti zbiranja in recikliranja plastike, ter zmanjšanja količin odpadne hrane
 • Priprava vsebin za skupne smernice za zmanjšanje količin odpadne hrane za vse tipe gospodinjstev, analiza stanja odpadne hrane, organizacija zaključnega dogodka, priprava vsebin za brošuro na temo varstva okolja, izvedba raziskave s kontrolno skupino za zmanjšanje količin odpadne hrane
 • Promocija operacije
 • Vodenje in koordinacija

Pričakovani rezultati:

 • Uspešno izvedena in zaključena operacija;
 • Ozavestiti prebivalstvo o načinih uporabe ostankov hrane in zmanjšanju količin odpadne hrane;
 • Ozavestiti prebivalstvo o možnostih prilagoditve lastne pridelave podnebnim spremembam;
 • Prenesti primere dobrih praks iz SV dela Slovenije na območje ostalih dveh partnerjev;
 • Mlade naučiti o pomenu prehranske samooskrbe in pripravljanju zdravih obrokov iz lokalnih sestavin, ter o pomembnosti ločevanja odpadkov in kompostiranja nastalih bioloških odpadkov;
 • Preprečiti neustrezno zbiranje odpadnega olja, kot nevarnega odpadka, s primerno infrastrukturo;
 • Vključenost ranljivih skupin;
 • izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji LAS,
 • implementacija znanja
 • večja ozaveščenost glede načinov ohranjanja in trajnostne rabe kmetijskih zemljišč na območju partnerskih LAS;
 • širjenje ozaveščanja o pomenu zmanjšanja količin odpadne hrane;
 • Povečanje znanja o pripravi obrokov iz ostankov hrane;
 • Večja ozaveščenost o pomenu ločenega zbiranja odpadnega olja;
 • dvig kvalitete bivanja za lokalno prebivalstvo;
 • prenos znanja in informacij na lokalno prebivalstvo in deležnike;
 • pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS (s povezovanjem z drugimi LAS-i in aktivnostmi operacije bo LAS bolj prepoznaven tako na ravni Slovenije kot tudi širše; promocija operacije in aktivnosti preko spletne strani in socialnih omrežij bo omogočila širšo prepoznavnost).

Projekt financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja